EF FELU logo

O Inštitutu za socioekonomso in poslovno evalvacijo

Inštitut za socioekonomsko in poslovno evalvacijo (ISPE) deluje v okviru Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. S svojim delovanjem si prizadeva zviševati standarde za izvajanje evalvacij v Sloveniji in širši regiji, sodeluje pa tudi kot lokalni partner konzorcijem, ki presojajo učinke skupnih evropskih politik.

Dejavnost

Glavni dejavnosti ISPE so analize in presoje: analize panog in trgov, evalvacija javnih politik in poslovna evalvacija.

Analize panog, trgov in tržnih vrzeli

Za naše stranke opravljamo raziskave in analize panog, trgov, še zlasti tržnih vrzeli. Zbiramo informacije o trgih, segmentih in podjetjih v Sloveniji in jugovzhodni Evropi ter jih primerjamo s tržno situacijo v drugih državah. Tipične analize, ki jih pripravimo v skladu z željami in metodologijo naših strank, so primerjalne analize podjetij, njihovih strategij ali finančnih kazalnikov, zbiramo pa tudi informacije o podjetjih, njihovih načrtih ter strategijah.

Pri izdelavi analiz se prilagodimo zahtevam naročnika ter njihovi metodologiji, lahko pa priporočimo tudi naše metode in vire informacij. Pri zbiranju relevantnih informacij s trga nam je v veliko pomoč mreža sekundarnih in primarnih virov informacij v državah jugovzhodne Evrope in Evropske unije.

Evalvacije

Evalvacija je splošno definirana kot vsako presojanje učinkov – primerjava med zastavljenimi cilji in dejanskim doseganjem teh ciljev.

Namen evalvacije javnih politik je določiti, ali izvedba določenega programa deluje tako, kot je bila zamišljena. Z evalvacijo lahko določimo rezultate posameznih politik, ocenimo, ali so zaželeni ali ne, ter kateri rezultati so pozitivni in kateri negativni za ciljno skupino in za družbo kot celoto. Deležniki zahtevajo polno in transparentno merjenje rezultatov. Podobno velja za poslovne presoje.

Evalvacija se teoretično uvršča med kontrolna orodja in jo lahko povežemo s tretjo fazo modela PDCA – objektivno in kvalitetno merjenje rezultatov. Evalvacije so eno od orodij preverjanja doseženih rezultatov v tretji fazi tega modela, njihov namen pa je objektivno merjenje doseganja zastavljenih ciljev.

Pri presojanju doseganja ciljev politik po posameznih kriterijih presojevalci običajno nismo omejeni na uporabo posameznih metod. Pogosto se uporablja kombinacija kvalitativnih in kvantitativnih raziskovalnih metod, če je treba, pa razvijemo tudi lastne raziskovalne metode. Naš pristop je socioekonomski, kar pomeni, da analiziramo družbene probleme ter možne rešitve s strani javnih in zasebnih instituciji, ki med seboj tekmujejo in sodelujejo. Pri tem analiziramo odnose med posamezniki in institucijami, javnim interesom in racionalnim zasledovanjem lastnih interesov ter med različnimi interesnimi skupinami.

Na ISPE povezujemo evalvacijo tudi s procesom strateškega razmišljanja. Rezultate evalvacij želimo predstaviti izvajalcem ter jim tudi pomagati pri praktični izvedbi sprememb, ki lahko izboljšajo delovanje tako javnih kot poslovnih politik. Zato so naša priporočila akcijsko usmerjena in namenjena izvedbi.

Poslanstvo

Izboljšujemo javne in poslovne politike.

Cilji

Naši cilji so:

  • izvajati objektivne, strokovne in neodvisne raziskave, presoje in ocene učinkov javnih politik;
  • sodelovati v konzorcijih, ki pomagajo presojati in izboljševati politike evropskih skupnosti in institucij;
  • predlagati učinkovite rešitve na področjih tržnih vrzeli s sodelovanjem javnih in zasebnih institucij;
  • predstavljati rezultate našega dela relevantnim odločevalcem, ki lahko vplivajo na izboljšave javnih politik, ter sodelovati v strokovni javni razpravi, ki bo ustvarila pogoje za uveljavitev izboljšanih javnih politik.

Dodatne informacije

Dodatne povezave

Na vrh strani