EF FELU logo

Program

Intenziven in časovno učinkovit program akademije je sestavljen iz štirih modulov. Prvi modul je dvodnevni, ostali trije moduli pa trajajo po en dan.

1. modul: Vpliv poslovnih odločitev na finančno uspešnost podjetja in poslovna igra »Manager Rastko« (modul bo potekal v računalniški učilnici)

20. in 21. maj 2015, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

slika

Vsebina modula:

 • finančna analiza,
 • finančno planiranje (priprava poslovnih načrtov),
 • ocenjevanje uspešnosti investicij, vključno s stroški kapitala in
 • kako optimizirati financiranje svojega podjetja.


Udeleženci bodo razdeljeni v skupine in se bodo skozi simulacijsko igro poslovanja podjetja “Manager Rastko” preizkusili v vlogi managerjev in finančnikov. Sprejemali bodo odločitve o prodaji izdelkov in prodoru na tuje trge, nabavi surovin, investiranju v nove proizvode in načinu financiranja poslovanja. Sočasno bo njihova naloga spremljati vpliv teh odločitev na finančne izkaze ter zasledovati cilj ustrezne likvidnosti in donosnosti podjetja. Dvodnevna poslovna igra bo vključevala tudi teoretična predavanja o načinu analiziranja finančnih izkazov in finančnem planiranju, ocenjevanju uspešnosti investicij ter optimizaciji načina financiranja poslovanja podjetja.

Urnik 1. modula >>>

Izvaja: Miloš Vignjević, UniCredit Banka

3. modul: Finančno prestrukturiranje in ocenjevanje bonitete poslovnih partnerjev

24. september 2015, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

slika

Vsebina modula:

 • ukrepi in koraki finančnega prestrukturiranja,
 • primeri uspešnega finančnega prestrukturiranja iz prakse, na primerih: Fructal, Mercator, Tosama in Gorenje,
 • pristopi k določanju bonitetne ocene,
 • primer/opis točkovnega model (BOC v Bonitetah) in napovednega modela (Failure score),
 • metodologija določanja kreditnega limita in kreditne marže (generični primer v Bonitetah) in
 • primeri »rešitev po meri«.

Modul bo potekal interaktivno - s predstavitvijo aplikativnih znanj na področju moduliranja in z izmenjavo izkušenj med udeleženci. Podrobneje si bomo ogledali potrebe in zahteve po izdelavi različnih metodologij; generičnih in custom rešitvah. Udeleženci pa se bodo seznanili tudi z reševanjem aktualnih praktičnih problemov s področja kreditnega tveganja in njegovega obvladovanja.

Urnik 3. modula >>>

Izvajajo: Drago Kavšek, član uprave za finance v Mercatorju in prejemnik nagrade Najfinačnik leta 2014, mag. Žiga Hieng, član uprave v Salusu, Matej Francetič in Robert Petrič, Bisnode.

4. modul: Merjenje finančnih inštrumentov ter obvladovanje skupine

15. oktober 2015, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

slika

Vsebina modula:

 • pomen poštene vrednosti v računovodskih izkazih,
 • prevrednotovanja in poštena vrednost,
 • IFRS 9 / IAS 39 – logika razvrstitev sredstev in obveznosti po kategorijah,
 • obvladovanje skupine,
 • pomen konsolidirane bilance za poslovne odločitve in nadzor skupine
 • slabitve finančnih naložb in dobrega imena.

Na modulu se bodo udeleženci seznanili z dvema težjima tematikama s področja računovodstva: to sta merjenje finančnih inštrumentov in pomen konsolidiranih bilanc na poslovne odločitve. V okviru prve bo predstavljeno, kako se merijo finančne naložbe po pošteni vrednosti v primerjavi z drugimi možnimi načini, kako to vpliva na kapital, sredstva, poslovni izid, zakaj je pogosto težko uporabiti pošteno vrednost pri merjenju finančnih naložb in kakšne novosti prinašajo prenovljeni mednarodni standardi. V okviru druge teme se bodo udeleženci seznanili z logiko priprave bilanc ob prevzemu podjetja in kasnejši konsolidaciji. Namen ni podrobno predstaviti knjiženja, ampak uporabo konsolidiranih bilanc z vidika nadziranja poslovanja odvisnih družb in skupine, vprašanje oslabitve dobrega imena, pripoznave slabega imena, blagovnih znamk in drugega intelektualnega premoženja. V zaključku bo predstavljen sistem različnih nadzornih funkcij za učinkovito finančno nadziranje podjetja.

Urnik 4. modula >>>

Izvajata: Katarina Sitar Šuštar, KPMG in prof. dr. Sergeja Slapničar, EF

2. modul: Upravljanje tveganj v podjetju

nov termin: 5. november 2015, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

slika

Vsebina modula:

 • pregled celovitega upravljanja tveganj v nefinančnih podjetjih,
 • pregled vrst tveganj in
 • organizacijski vidiki obvladovanja tveganj.

Na modulu bodo udeleženci pridobili celovit pregled nad področjem obvladovanja tveganj v nefinančnih podjetjih. Po umestitvi obvladovanj tveganj v poslovanje podjetja in njegovo strategijo, bodo udeleženci dobili vpogled v različne vrste tveganj in njihov vpliv na uspešnost poslovanja podjetja. Poleg bolj poznanih finančnih tveganj (od sprememb cen surovin, deviznih tečajev, obrestnih mer, sprememb bonitet poslovnih partnerjev do omejene likvidnosti finančnih instrumentov) so namreč velikega pomena tudi druga, manj samoumevna tveganja - strateško tveganje, tveganje delovanja, tržno, tveganje projektov in druga. Vsa ta tveganja nenehno spreminjajo poslovni rezultat in uspešnost podjetja. Naloga odgovornih v podjetju je, da glede na vsakokratno poslovno okolje in razmere zagotovijo najustreznejše razmerje med pričakovano donosnostjo in tveganjem. Udeleženci bodo zato dobili tudi vpogled v različne načine organiziranosti in razdelitev pristojnosti za optimalno obvladovanje tveganj.

Urnik 2. modula >>>

Izvajajo: prof. dr. Aleš Berk Skok, EF in mag. Maja Šušteršič, Petrol in mag. Žiga Hieng, Salus.

Dodatne informacije

Prijavi se na e-novice

ARHIV

Oglejte si program 2013
Na vrh strani