EF SEB LU logo

Metode raziskovalnega dela (dr. Irena Ograjenšek)

course

Aims of the course

Usposobiti študente za samostojno in skupinsko raziskovalno delo ter za izdelavo znanstvenoraziskovalnega dela (magistrske naloge) s poudarkom na uèinkoviti izrabi možnosti, ki jih za raziskovalno delo ponuja sodobna informacijska tehnologija.

Course syllabus

1. Posebnosti raziskovalnega procesa v okviru poslovnih ved.

2. Konceptualna izhodišèa raziskovalnega dela.
2.1. Koncepti, opredelitve, teorije in modeli.
2.2. Opredelitev teme raziskovanja.

3. Raziskovalni pristopi, strategije in naèrti.

4. Raziskovalna etika.

5. Problematika merjenja.
5.1. Ravni merjenja.
5.1 Zanesljivost in veljavnost merjenja.

6. Tipologije podatkov.

7. Iskanje sekundarnih podatkov.
7.1. Viri sekundarnih podatkov.
7.2. Tehnike iskanja in vrednotenja podatkov.

8. Zbiranje primarnih podatkov.
8.1. Opazovanje, osebni razgovor, samoanketiranje.
8.2. Oblikovanje vprašalnika.

9. Kakovost podatkov.

10. Analiza podatkov.
10.1. Metode kvalitativne analize.
10.2. Metode kvantitativne analize.

11. Priprava raziskovalnega poroèila.
11.1. Pravila pisnega sporoèanja raziskovalnih rezultatov.
11.2. Pravila ustnega sporoèanja raziskovalnih rezultatov.

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 16:00 in R-405
 
To top of page