EF SEB LU logo

Management športnih prireditev

course

Aims of the course

- Seznaniti študente s celovitim managementom projektov.
- Prikazati razne pristope k managementu projektov.
- Predstavitev projektov v športnih organizacijah.
- Prikazati specifičnosti športnih prireditev kot projektov in specifičnosti njihovega managementa.
- Naučiti in usposobiti študente za management projektov v športu.
- Vključiti študente v razne oblike načrtovanja, uveljavljanja in kontroliranja projektov v športnih organizacijah.

Course syllabus

1. Uvod v management projektov
1.1. Opredelitev projekta
1.2. Projektni cikel
1.3. Opredelitev managementa
1.4. Opredelitev projektnega managementa
2. Projekti in strategije razvoja športnih organizacij
2.1. Osnove teorije organizacije (struktura in procesi)
2.2. Osnovne značilnosti športnih organizacij
2.3. Izvajanje strategij s projekti
2.4. Program projektov - multiprojektno usklajevanje
2.5. Vrste projektov
3. Začetek projekta
3.1. Postavitev ciljev projekta (namen in cilji)
3.2. določanje obsega projekta (roki, stroški, pričakovani učinki)
3.3. opredelitev projektnega sistema (naročnik, management, izvajalci, vplivni udeleženci)
3.4. formalna potrditev projekta
4. Planiranje projekta
4.1. Določanje skupin aktivnosti, aktivnosti in delovnih nalog (WBS)
4.2. Določanje časovne odvisnosti med skupinami aktivnosti, aktivnostmi in nalogami
4.3. Mrežno planiranje
4.4. Časovno planiranje (časovne rezerve, kritična pot)
4.5. Planiranje zaposlenih, predmetov dela in delovnih sredstev
4.6. Planiranje stroškov
4.7. Planiranje mejnikov
4.8. Uporaba računalniških programov pri planiranju projektov
5. Planiranje organizacije projekta
5.1. Vključevanje projektov v organizacijsko strukturo združbe
5.2. Udeleženci v projektu (naročnik, sponzorji, ravnatelj, team, ostali udeleženci)
5.3. Delegiranje (zadolžitve, odgovornosti, pooblastila)
5.4. Linijski grafikon odgovornosti
5.5. Projektom naklonjena kultura
5.6. Projektna pisarna
6. Obvladovanje tveganja pri projektu
6.1. Opredelitev tveganja
6.2. Zunanja in notranja tveganja
6.3. Identifikacija, plan ukrepov, nadzor in ukrepanje
7. Uveljavljanje projekta
7.1. Kadrovanje, uporaba in razvijanje zmožnosti članov projektnih teamov (ravnatelj in team)
7.2. Vodenje projekta
7.3. Komuniciranje
7.4. Motiviranje (sistem nagrajevanja)
8. Izvedba in kontrola projekta
8.1. Proces kontroliranja
8.2. Spremljanje projekta
8.3. Kontrola rokov, stroškov in kvalitete izvedbe nalog
8.4. Ukrepanje (plan ukrepov)
8.5. Poročilo o projektu
9. Zaključek projekta
10. Projekti v športnih organizacijah
10.1. Organizacija tekmovanja in drugih prireditev (občinska, regijska, državna, mednarodna, lige)
10.2. Strateški razvojni projekti (projekt priprave reprezentance na veliko mednarodno tekmovanje, organizacijski projekti, usposabljanje strokovnega in drugega kadra, izobraževanje strokovnega in drugega kadra, izdajanje strokovnih publikacij, organizacija kongresov...)
10.3. Projekti servisiranja športnikov (organizacija priprav, organizacija udeležbe na tekmovanjih, opremljanje reprezentac...)
10.4. Investicije v izgradnjo in opremljanje športne infrastrukture
10.5. Projekti prijave na razpise za sofinanciranje investicij in programov iz državnega proračuna, proračuna lokalnih skupnosti in fundacij
11. Značilnosti športnih prireditev
11.1. Športno rekreativne množične prireditve
11.2. Domača športna tekmovanja
11.3. Mednarodna športna tekmovanja
11.4. Večpanožna športna tekmovanja
12. Značilnosti kadrovanja in vodenja pri projektnem delu v športnih organizacijah
12.1. Značilnosti notranje organizacije športnih (neprofitnih) organizacij
12.2. Značilnosti dela z volunterji (motivacijska struktura) pri projektih
12.3. Razumevanje financiranja projektov v športnih organizacijah
13. Opredelitev tveganja pri izvajanju projektov v športnih organizacijah

1. Introduction to project management
2. Projects and development strategies in sports organizations
3. Start of a project
4. Planning of a project
5. Planning of the organization of a project
6. Mastering the risk in a project
7. Implementation of a project
8. Execution and supervision of a project
9. End of a project
10. Projects in sports organizations
11. Characteristics of sport events
12. Characteristics of recruitment and leading in project based work in sports organizations
13. Risk connected with the implementation of projects in sports organizations

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 13:00 in P-321
 
To top of page