EF SEB LU logo

Zdravstveni sistemi ter politike v EU in svetu

course

Aims of the course

Diplomanti morajo biti sposobni:
- Kritično oceniti stanje evropske zdravstvene politike,
- na različnih ravneh prispevati k oblikovanju politike,
- načrtovati in izvajati zdravstvene programe in projekte,
- podpirati in spodbujati izvajanje zdravstvenih strategij na ustrezni ravni,
- uporabiti pozitivne značilnosti zdravstvenih sistemov drugih držav,
- sodelovati pri spremembah sistema in razvoju zdravstvene zakonodaje,
- vključevati javnost v procese odločanja ter
- uporabljati sodobne zamisli, načela in strategije novega javnega zdravja.

Course syllabus

Ključne besede: sistem zdravstvenega varstva (ZV), politika zdravja, zdravstvene determinante, ukrepi, viri, preskrba z viri, razporejanje virov, organizacija in vodenje zdravstvene dejavnosti, preskrba z zdravili in medicinsko opremo menedžment v zdravstvu in menedžment za zdravje.

Najširša opredelitev za sisteme zdravstvenega varstva vključuje vse aktivnosti, ki so primarno namenjene izboljšanju (ohranitvi, krepitvi, povrnitvi) zdravja. Takšna opredelitev zahteva politiko zdravja, ki je usklajena s sodobnimi znanstvenimi spoznanji tako glede zdravstvenih determinant in prioritenih ukrepov v različnih strukturah in družbenih ravneh, kot tudi za doseganje ciljev zdravja. Različni sistemi zdravstvenega varstva v svetu in Evropi so nastali zaradi različnih stališč družbe do socialnih oz. zdravstvenih tveganj, razvili različne sisteme financiranja (Beveridge, Bismark, svobodni trg ipd.) in organiziranosti zdravstvene dejavnosti, preskrbe z zdravili in drugih zdravstvenih aktivnosti. Posamezni podsistemi zdravstvenega varstva imajo značilne družbene, tehnološke in organizacijske značilnosti. Poseben pomen ima sodoben razvoj metod za vrednotenje sistemov zdravstvenega varstva (HSPA - Health Systems Performance Assessment). Diplomanti razumejo in znajo uporabiti pridobljena znanje in veščine za razčlenjevanje, integracije in vrednotenja v sistemu zdravstvenega varstva.

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Thursday at 10:00 in P-309
 
To top of page