EF SEB LU logo

Finančna analiza 1

course

Aims of the course

- Uvesti študente v finančno analizo podjetja z vidika zunanjega investitorja brez dostopa do notranjih informacij.
- Naučiti študente pripraviti poročilo o finančnem stanju in uspešnosti izbranega podjetja v primerjavi s konkurenti.
- Naučiti študente, kako pridobiti znanja iskanja finančnih informacij po mednarodnih bazah.
- Naučiti študente, kako izdelati poročilo o vrednotenju lastniškega kapitala na primeru izbranega podjetja.

Course syllabus

1. Uvod v finančno analizo (pojmovanje podjetja v finančni analizi, kaj je finančna analiza)
2. Temeljni računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz vseobsegajočega donosa).
3. Orodja finančne analize (temeljna orodja iz poslovnih financ, navpična in vodoravna analiza izkazov stanja in poslovnega izida, primerjava s panogo, vpliv tržnih informacij)
4. Finančna analiza z vidika upnika (izbor kazalcev, uporaba kazalcev)
5. Finančna analiza z vidika lastnika
6. Izpeljave nekaterih modelov vrednotenja enote lastniškega kapitala (DCF, dividendni modeli, modeli vrednotenja z multiplikatorji)

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Friday at 9:00 in P306
  • Office Hours
  • Friday at 10:00 in P-214/I
 
To top of page