EF SEB LU logo

Finančno računovodstvo

course

Aims of the course

1. Nadgraditi znanje finančnega računovodstva iz elementarnega na srednjo raven zahtevnosti.
2 Poglobljeno razumevanje priprave računovodskih informacij za zunanje uporabnike.
3. Naučiti študente uporabiti teoretično znanje pri reševanju konkretnih problemov, s katerimi se soočajo pripravljalci računovodskih izkazov.
4. Naučiti študente o vsebini in izdelavi skupinskih izkazov
5. Seznaniti študente z etičnimi dilemami v računovodstvu.

Course syllabus

1. Letno poročilo – pravni okvir računovodskega poročanja, razkritja po ZGD in MSRP, ključne razlike med SRS in MSRP
2. Poročanje o tveganjih in nefinančno poročanje (GRI smernice)
3. Računovodsko merjenje sredstev in obveznosti (nadaljevanje osnov)
3.1. Kratkoročna sredstva za prodajo in naložbene nepremičnine
3.2. Finančni ins trumenti (finančne naložbe in finančni dolgovi) – razvrstitev in merjenje v skladu z MSRP in razkritja tveganj
3.3. Pogojne obveznosti, rezervacije in dolgoročni odloženi prihodki
4. Računovodsko obravnavanje popustov, rabatov, superrabatov, kasaskontov, asignacij, kompenzacij in prodaje terjatev
5. Razkritja izvenbilančnih poslov
6. Poročanje in analiza uspešnosti po poslovnih odsekih
7. Izkaz vseobsegajočega donosa
8. Skupina podjetij in konsolidirani računovodski izkazi
9. Davčno računovodstvo: obračun DDV in davka na dohodek pravnih oseb (DDPO)
10. Računovodstvo odloženih davkov
11. Računovodstvo in etika

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 10:30 in P-320
 
To top of page