EF SEB LU logo

Uvod v računovodstvo

course

Aims of the course

- Predstaviti pomen računovodske funkcije v podjetju.
- Seznaniti študente s knjigovodskim procesom.
- Prikazati računovodsko izkazovanje temeljnih gospodarskih kategorij.
- Naučiti študente brati računovodske izkaze.
- Predstaviti pomen in osnove analiziranja računovodskih izkazov.

Course syllabus

1. Temelji računovodstva
2. Osnove knjigovodstva
2.1. Opredelitev knjigovodstva
2.2. Knjigovodski proces
2.3. Osnove dvostavnega knjigovodstva
2.4. Knjigovodska poročila
3. Knjigovodsko spremljanje gospodarskih kategorij
3.1. sredstva
3.2. Obveznosti do virov sredstev
3.3. Prihodki
3.4. Stroški
3.5. Odhodki
3.6. Prejemki in izdatki
3.7. Davek na dodano vrednost
4. Računovodski izkazi
4.1. Letno poročilo
4.2. Bilanca stanja
4.3. Izkaz poslovnega izida
4.4. Izkaz denarnih tokov
4.5. Revidiranje računovodskih izkazov
5. Analiziranje računovodskih izkazov
5.1. Analiza računovodskih izkazov v času
5.2. Analiza strukturnih deležev računovodskih izkazov
5.3. Analiza računovodskih izkazov s kazalniki

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 11:00 in P-320
 
To top of page