EF SEB LU logo

Analiza poslovanja

course

Aims of the course

- Pridobiti znanja, ki so potrebna za celovito analizo poslovanja podjetij in drugih organizacij ter jih povezati s predhodno pridobljenimi znanji pri temeljnih funkcijskih in metodoloških predmetih.
- Usposobiti za ugotavljanje problemskih stanj v organizacijah ter za oblikovanje in sprejemanje ustreznih ukrepov za izboljšanje poslovanja.
- Izdelati celovito oceno stanja v posameznih delih organizacije in v organizaciji kot celoti s pomočjo primerjav v času, prostoru in dejanskih poslovnih dosežkov z načrtovanimi.

Course syllabus

1. Opredelitev analize poslovanja
1.1. Namen in cilji analiziranja
1.2. Metode analiziranja
1.3. Vloga in pomen analitikov v sodobnih organizacijah
2. Spremljanje in ocenjevanje poslovanja
2.1. Analiza sredstev in njihovih virov financiranja (analiza bilance stanja)
2.2. Analiza uspeha poslovanja - (analiza izkaza poslovnega izida: prihodki, stroški in odhodki ter poslovni izid)
2.3. Analiza uspešnosti poslovanja (vprašanja v zvezi z opredelitvijo uspešnosti poslovanja in izbiro ustreznih kazalnikov za njeno merjenje)
3. Razvojni trendi na področju analize poslovanja in povezanost discipline s sorodnimi disciplinami in managerskimi orodji (poslovodno računovodstvo, kontroling, reinženiring, benchmarking)
4. Delavnica: Analiza poslovanja konkretnega podjetja s pomočjo Du-Pontovega sistema medsebojno povezanih kazalnikov

Course director(s)

  • Office Hours
  • Wednesday at 14:00 in P-336
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Thursday at 11:00 in P-336
 
To top of page