EF SEB LU logo

Osnove statistike

course

Aims of the course

Cilji:
Seznaniti študenta z naborom in uporabnostjo statističnih metod in s statističnimi informacijami o poslovnem okolju, ki v praksi podpirajo sprejemanje poslovnih odločitev v razmerah negotovosti.
Seznaniti študenta z osnovami statističnega raziskovanja na ravni podjetja, panoge in narodnega gospodarstva.
Usposobiti študenta za korektno uporabo podatkov uradne statistike ter rezultatov statističnih raziskovanj, ki jih za podjetja pripravljajo specializirane raziskovalne institucije.

Course syllabus

1. UVOD

• Kratek pregled zgodovine statistike
• Pomen kvantitativne pismenosti v informacijski družbi in vloga statistike pri njenem doseganju
• Pomen statistike v ekonomiji in poslovnih vedah
• Ravni in orodja vsebinske analize v ekonomiji in poslovnih vedah

2. STATISTIČNO MERJENJE

• Statistična enota, populacija in vzorec
• Od konceptov do spremenljivk
• Vrste podatkov
• Vrste spremenljivk

3. VIRI SEKUNDARNIH PODATKOV

• Pomen sekundarnih podatkov v informacijski družbi
• Predstavitev evropskega in slovenskega statističnega sistema (vloga, institucije, vsebinska področja, kodeks & kakovost, statistični standardi)
• Uporabnost sekundarnih podatkov
• Iskanje in vrednotenje sekundarnih podatkov

4. ZBIRANJE PRIMARNIH PODATKOV

• Priprava splošnega načrta zbiranja primarnih podatkov
• Ankete in popisi
• Zbiranje podatkov v realnem času

5. PRIPRAVA IN OSNOVNI PRIKAZI PODATKOV

• Urejanje podatkov
• Pomen klasifikacij in predstavitev standardnih statističnih klasifikacij
• Osnovni tabelarični prikazi
• Osnovni grafični prikazi

6. RELATIVNA ŠTEVILA: STRUKTURE

• Vrste in izračun struktur
• Tabelarično in grafično prikazovanje struktur
• Uporaba struktur v praksi

7. RELATIVNA ŠTEVILA: KOEFICIENTI

• Vrste in izračun koeficientov
• Tabelarično in grafično prikazovanje koeficientov
• Uporaba koeficientov v praksi

8. RELATIVNA ŠTEVILA: ENOSTAVNI INDEKSI

• Vrste in izračun enostavnih indeksov
• Tabelarično in grafično prikazovanje indeksov
• Kazalci časovne dinamike pojavov
• Preračuni indeksov
• Uporaba indeksov v praksi

9. RANŽIRNE VRSTE IN FREKVENčNE PORAZDELITVE

• Tabelarično in grafično prikazovanje
• Kvantili in kvantilni rangi
• Uporaba kvantilov v praksi

10. SREDNJE VREDNOSTI

• Vrste in izračun srednjih vrednosti
• Povprečna relativna števila
• Povprečni kazalci časovne dinamike pojavov
• Uporaba mer srednje vrednosti v praksi

11. RELATIVNA ŠTEVILA: SKUPINSKI INDEKSI

• Vrste in izračun skupinskih indeksov
• Preračuni indeksov: deflacioniranje
• Uporaba skupinskih indeksov v praksi

12. MERE VARIABILNOSTI IN KONCENTRACIJE

• Vrste in izračun mer variabilnosti in koncentracije
• Variabilnost in porazdelitve
• Grafično prikazovanje
• Uporaba mer variabilnosti v praksi

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 16:00 in R-405
 •  
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/bavdaz/ 
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Tuesday at 11:00 in R-412
 • Office Hours
 • Wednesday at 14:30 in R-415
 
To top of page