EF SEB LU logo

Pravo družb in poslovno pravo

course

Aims of the course

Predmet seznanja študente z zasnovo nacionalnega pravnega reda in pravnega reda Evropske unije, temeljnimi instituti korporacijskega prava ter osnovami statusa gospodarskih družb in drugih pravnih subjektov. V okviru statusnega prava gospodarskih subjektov se študentje seznanjajo z osnovami registrskega prava, sodelovanja delavcev pri upravljanju gospodarskih družb, z osnovami intelektualne lastnine in osnovami insolvenčenega prava. Namen poslovnega dela predmeta je v seznanitvi študentov s temeljnimi instituti stvarnega prava in temelji obligacijskega prava, nadgrajenimi z dvema najobičajnejšima tipoma pogodb, in sicer prodajno in podjemno pogodbo. Nadaljnji cilj je v seznanitvi študentov/k z osnovami vrednostnih papirjev in prednostmi ter slabostmi alternativnih oblik reševanja gospodarskih sporov.

Course syllabus

I. DEL: UVOD V PRAVOZNANSTVO
1 PRAVNI RED IN PRAVNI SISTEM
1.1 Predmet pravnega urejanja
1.2 Pravni red in pravni sistem
1.3 Tradicionalne pravne panoge
2 PRAVNI VIRI
2.1 Pravni viri gospodarskega prava
2.2 Avtonomno poslovno pravo
2.3 Dobri poslovni običaji kot pravni vir
2.3.1 Narava in vsebina dobrih poslovnih običajev
2.4 Uzance
2.5 Splošni pogoji poslovanja in formularne pogodbe kot vir prava
3 PRAVNA NORMA IN PRAVNI AKTI
3.1 Sestavine pravne norme
3.2 Vrste pravnih aktov
3.3 Hierarhija in usklajenost pravnih aktov
3.4 Časovna in prostorska veljavnost pravnih norm
3.5 Načelo prepovedi retroaktivnosti pravnih aktov
4 INTERPRETACIJA PRAVNIH NORM
4.1 Splošno
4.2 Pravni silogizem in odločanje v pravu
4.3 Metode interpretacije pravnih norm 22
4.3.1 Teleološka (funkcionalna, namenska) metoda
4.3.2 Jezikovna metoda
4.3.3 Zgodovinska metoda
4.3.4 Sistematična metoda
4.3.5 Logična metoda
5 Pravne praznine
II. DEL: PRAVNI RED EU
1 ZGODOVINSKI PREGLED IDEJ O POVEZOVANJU
2 ZGODOVINSKO OZADJE IN POLITIČNO-GOSPODARSKE OKOLIŠČINE, V KATERIH SO BILE USTANOVLJENE EVROPSKE SKUPNOSTI
3 PRAVO EU
3.1 Pravni red EU
3.2 Cilj in temelj EU
3.2.1 Prosti pretok blaga
3.2.2 Prosti pretok oseb
3.2.3 Prosti pretok kapitala
3.2.4 Prosti pretok storitev (svobodno opravljanje storitev)
3.3 Načela prava EU
3.3.1 Načelo avtonomnosti
3.3.2 Načelo primarnosti
3.3.3 Načelo neposrednosti
3.4 Interpretacija prava EU
4 Viri prava EU
4.1 Primarni viri
4.2 Sekundarni viri EU
5 INSTITUCIJE EU
5.1 Evropski parlament
5.2 Evropski svet
5.3 Svet (Evropske unije)
5.4 Komisija EU
5.5 Sodišče Evropske unije
5.6 Računsko sodišče Evropske unije
5.7 Evropska centralna banka
6 RAZMERJE MED EVROPSKO UNIJO IN DRŽAVAMI ČLANICAM
III. DEL: UVOD V KORPORACIJSKO PRAVO
1 TRGOVSKO, TRGOVINSKO IN GOSPODARSKO PRAVO
2 POJEM PODJETJA IN PODJETNIŠTVA
3 POJEM GOSPODARSKE DRUŽBE
4 ZASNOVA UREDITVE STATUTA GOSPODARSKIH SUBJEKTOV
4.1 Gospodarska družba kot pravna oseba
4.2 Spregled pravne osebnosti
4.3 Dejavnost gospodarskih družb
4.4 Statutarno zastopanje in predstavljanje
4.5 Sedež in firma družbe ter sestavine in varstvo firme
4.5.1 Sedež
4.5.2 Firma gospodarske družbe
4.6 Poslovna skrivnost in prepoved konkurence
5 PRAVNA UREDITEV KORPORACIJSKEGA PRAVA V PRETEKLOSTI
6 TEMELJNI PRAVNI VIRI STATUSNEGA PRAVA V PRAVNEM REDU RS
7 VRSTE GOSPODARSKIH DRUŽB
7.1 Kapitalske družbe
7.1.1 Delniška družba
7.1.2 Evropska delniška družba (Societas Europeana)
7.1.3 Družba z omejeno odgovornostjo
7.1.4 Evropska zasebna družba
7.1.5 Komanditna delniška družba
7.2 Osebne družbe
7.2.1 Družba z neomejeno odgovornostjo
7.2.2 Komanditna družba
7.2.3 Dvojna družba
7.2.4 Tiha družba
7.3 Podjetnik posameznik
7.4 Izvajanje gospodarske dejavnosti v drugih statusnih oblikah
8 POVEZANE DRUŽBE
8.1 Koncern in koncernske družbe
8.2 Holding
9 GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE
9.1 Evropsko gospodarsko interesno združenje
10 GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO
10.1 Gospodarske javne službe
10.2 Javno-zasebno partnerstvo
11 SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU IN PARTICIPACIJA NA DOBIČKU V GOSPODARSKIH DRUŽBAH
11.1 Sodelovanje delavcev pri upravljanju
11.2 Udeležba delavcev pri dobičku
12 SODNI REGISTER
13 PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
13.1 Pravo industrijske lastnine
13.2 Avtorsko pravo
14 STEČAJNO IN INSOLVENČNO PRAVO
14.1 Uvod
14.2 Redno prenehanje gospodarskih družb
14.3 Insolvenčni postopki
14.4 Načela insolvenčnih postopkov
14.4.1 Splošna načela insolvenčnega prava
14.4.2 Posebna načela postopka prisilne poravnave
14.4.3 Posebna načela stečajnega postopka
14.5 Prisilna poravnava
14.5.1 Naloge poslovodstva ob nastopu insolventnosti gospodarskega subjekta
14.5.2 Načrt finančnega prestrukturiranja
14.5.3 Postopek prisilne poravnave
14.5.4 Udeleženci postopka
14.5.5 Izpolnitev obveznosti iz potrjene prisilne poravnave
14.6 Stečaj
14.6.1 Subjekti stečajnega postopka
14.6.2 Učinki stečajnega postopka
14.7 Osebni stečaj podjetnika, nosilca svobodnega poklica in potrošnika
14.8 Drugi načini prenehanja gospodarskih subjektov
14.8.1 Prisilna likvidacija
IV. DEL: UVOD V POSLOVNO PRAVO
1 UVOD V STVARNO PRAVO
1.1 Pojem
1.2 Vrste stvarnih pravic
1.2.1 Lastninska pravica
1.2.2 Zastavna pravica
1.2.3 Služnost
1.2.4 Stvarno breme
1.2.5 Zemljiški dolg
1.2.6 Stavbna pravica
1.2.7 Prenos lastninske pravice v zavarovanje – alternativa zastavi
1.2.8 Odstop terjatve v zavarovanje
1.3 Zemljiška knjiga
2 UVOD V OBLIGACIJSKO PRAVO
2.1 Uvod
2.2 Viri obligacijskega prava
2.3 Temeljna načela
2.4 Stranke in zastopniki ter pravna in poslovna sposobnost
2.5 Predpostavke za sklenitev pogodbe
2.6 Nastanek obveznosti
2.7 Utrditev pogodbene obveznosti
2.8 Neveljavne pogodbe
2.9 Odškodninske obveznosti
2.10 Predpostavke odškodninske odgovornosti
2.11 Obogatitvene obveznosti
2.12 Učinki obveznosti
2.13 Nepravilna izpolnitev
2.14 Sprememba in prenehanje obligacij
3 PRODAJNA POGODBA
3.1 Uvod
3.2 Pojem in bistvene sestavine prodajne pogodbe
3.3 Predmet pogodbe
3.4 Določanje kakovosti
3.5 Izpolnitev pogodbe
3.6 Prodajalčeva in kupčeva zamuda
4 PODJEMNA POGODBA
4.1 Pojem
4.2 Obveznosti podjemnika
4.3 Obveznosti naročnika
5 PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV
5.1 Nastanek in razvoj ideje
5.2 Splošne določbe o vrednostnih papirjih
5.2.1 Pomen vrednostnih papirjev za gospodarske subjekte in gospodarstvo
5.2.2 Temeljni pravni viri prava vrednostnih papirjev
5.2.3 Opredelitev vrednostnega papirja
5.2.4 Razvrstitev vrednostnih papirjev glede na njihovo pravno naravo
5.2.4 Razvrstitev vrednostnih papirjev glede na način trgovanja
5.3 Temelj za nastanek in narava pravic iz vrednostnega papirja
5.4 Obligacijskopravni vrednostni papirji
5.4.1 Menica
5.4.2 Ček
5.4.3 Obveznica
5.5 Stvarnopravni vrednostni papirji
5.5.1 Skladiščnica
5.5.2 Konosament
5.5.3 Izkazni papirji
5.5.4 Izkazni znaki
6 REŠEVANJE SPOROV
6.1 Poravnava
6.2 Konciliacija (pomiritveni postopek)
6.3 Mediacija (posredovalni postopek)
6.4 Arbitraža

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Tuesday at 12:00 in RZ-201
 
To top of page