EF SEB LU logo

Ekonomska analiza prava

course

Aims of the course

Predmet predstavlja osnovne pojme ekonomske analize prava. Ekonomija postaja vse bolj pomembno povečevalo s katerim analiziramo pravo in je tudi postala pomembno orodje za razumevanje učinkov, ki jih imajo pravni predpisi in pravne inštitucije na samo obnašanje ljudi. Predmet se bo osredotočil na aplikacije ekonomije na področje odškodninskega, stvarno-pravnega, korporativnega, stečajnega in pogodbenega prava, ter bo hkrati tudi raziskal način, kako se lahko ekonomija uporabljajo za razumevanje delovanja samega pravnega sistema. Študenti bodo pri tem dobili pregled celotne ekonomske analize prava, splošno veljavnih ekonomskih spoznanj teorije in prakse. Pri tem bodo študentje pridobili razumevanje ekonomske analize prava na področju stvarnega in pogodbenega prava, prava intelektualne lastnine, kazenskega prava in korporacijskega prava v različnih pravnih sistemih (poleg slovenskega tudi v francoski angleški, ameriški in nemški pravni sistem). Za vsako od teh pravnih področij, bo ekonomski pristop opisan v ne-tehničnem smislu, nato pa se bo ta pristop uporabil za preverjanje ključnih primerov ali reševanje ključnih vprašanje v obravnavanem delu prava. Poleg tega bo predmet opremil študente z dodatnim naborom možnih rešitev za reševanje praktičnih pravnih in ekonomskih problemov.

Course syllabus

Ekonomija je izjemno močno orodje za analizo širokega spektra pravnih vprašanj, pravil in institucij. Ekonomska analiza prava je interdisciplinarni predmet, ki združuje dve veliki področji študija (pravo in ekonomijo) ter pri tem omogoča boljše razumevanje obeh. Ekonomija pomaga študentom zaznati pravo na nov, koristen način. Pravo in ekonomija vplivata eden na drugega na stotero različnih načinov. Zasebno pravo na primer pomaga posameznikom in skupinam, ki so pripravljeni, da sklenejo sporazum na prostem trgu, javno pravo pa poskuša s pomočjo gospodarske in socialne ureditve popraviti negativne učinke delovanja sistema prostega trga. Ekonomisti sami bi se morali pri svojem vsakodnevnem delovanju zavedati svojega pravnega okolja, v katerem izvajajo svoje gospodarske dejavnosti, odvetniki pa bi se morali zavedati ekonomskih učinkov veljavnih pravnih predpisov in pričakovanih izidov v kolikor pride do spremembe obstoječe pravne ureditve. Ekonomska analiza prava hkrati uporablja dve temeljni socialni konstrukti družbe (pravo in ekonomija), kar omogoča večplasten študij pomembnih družbenih in poslovnih problemov. Pravo in ekonomija, s svojo pozitivno ekonomsko analizo, skuša razložiti obnašanje zakonodajalcev, tožilcev, sodnikov, odvetnikov, državne administracije ter nenazadnje vseh strank v procesu ekonomskih izmenjav. Model racionalne izbire, ki je podlaga večjega dela sodobne ekonomije, se je izkazal za zelo koristnega za razlago (in napovedovanje), kako ljudje delujejo v različnih pravnih okvirjih in omejitvah. Ta pozitivna analiza pa potem daje spoznanja o možnih učinkih določenih norm in pravnih ureditev normativni veji stroke. V kolikor so namreč učinki različnih pravnih pravil in institucij znani, bo normativni analitik sposoben ločiti učinkovita pravila od tistih, ki so neučinkovita in nato oblikovati predloge reform ki bodo povečali učinkovitost samega prava in s tem tudi povečali družbeno blaginjo.
Predmet ponuja uvod v osnovne koncepte in metode ekonomske analize prava. Pri tem ilustrira široko uporabnost teh orodij s pomočjo aplikacij in analizo različnih ključnih področij prava, kot so recimo stvarnega prava, pogodbenega prava, odškodninske odgovornosti, stečajne ureditve, korporativnega prava ter teorije zločina in kazni. Z združevanjem primerov iz različnih pravnih področij, študentje spoznajo, da ekonomski pristop k pravu zagotavlja enotno vizijo zakonodaje, institucionalnega okolja, korporativnega upravljanja ter medsebojno povezuje različna področja prava v skupno teoretično strukturo.

Struktura predmeta

1. Uvod, Metode in tehnike
-Predstavitev
-Osnovne metode in tehnike ekonomske analize prava
-Pozitivna in normativna ekonomska analiza prava
-Vrednost, uporabnost, učinkovitost
-Behavioristična ekonomija, iracionalnosti in hiper-racionalnost
-Kritika ekonomske analize prava
-Predstavitev ekonomskih orodij: spodbude, transakcijski stroški in analiza tveganj
-Predstavitev temeljnih ekonomskih konceptov: alokacijska učinkovitost, izguba blaginje, pridobitev blaginje, eksternalije, redke dobrine
-Učinkovitost kot primerjalna enota

2. Pravo nepremičnine in ekonomija
-V ekonomska teorija lastninskih pravic: statični in dinamični vidiki
-Problemi pri oblikovanju in uveljavljanju lastninskih pravic
-Pravice intelektualne lastnine: patenti, avtorske pravice, blagovne znamke, poslovne skrivnosti in zasebnost
-Motenje posesti
-Onesnaževanje
-Problemi pri prenosu lastninske pravice
-Posest
-Javna zemljišča
-Pravice prihodnje uporabe

3. Pogodbeno pravo in ekonomija I.
-Proces izmenjave in ekonomske vloge pogodbenega prava
-Formiranje pogodb
-Obojestranska zmota in prevara
-Pogodbe kot zavarovanje
-Prisila, obličnost pogodb, pogajalska moč in nezavednost
-Zavarovalne pogodbe

4. Pogodbeno pravo in ekonomija II.
-Osnovna načela odškodninske odgovornosti
-Kazni, odškodnina in posledična škoda
-Izpolnitev v naravi
-Implicitne pogodbe
-Nezmožnost izpolnitve in sorodne izjeme
-Enostranska odpoved pogodb
-Konvencije in drugimi mednarodnimi sporazumi

5. Ekonomska teorija odškodninskim pravom
-Definicija odškodninske odgovornosti
-Ekonomska teorija odškodninske odgovornosti
-Ekonomija nesreč in Learned Hand
-Izračunavanje odškodnine
-Striktna odgovornost
-Produktna odgovornost
-Vzročne zveza in predvidljivost
-Odškodnine za izgubljeni zaslužek
-Odškodnine za bolečine in trpljenje
-Namerna povzročitev škode

6. Gospodarske družbe in upravljanje podjetij
-Narava podjetja
-Gospodarska družba kot standardna pogodba
-Korporativnie dolg in zavarovani dolg
-Spregled pravne osebnosti
-Ločitev lastništva in nadzora
-Prenos korporativnega nadzora
-Vprašanje odškodnin
-Notranje trgovanje
-Korporativni škandali

7. Prenehanje gospodarskih družb
-Likvidacija
-Stečaj
-Osebni stečaj
-Insolvenčni postopki in finančno prestrukturiranje

8. Ekonomska teorija zločina in kazni
-Tradicionalna teorija kazenskega prava
-Ekonomska teorija kaznivih dejanj in kazni
-Ali kazen odvrne kriminal
-Učinkovito kaznovanje
-Ekonomika odvisnosti od drog in kriminala
-Smrtna kazen
-Ekonomika korupcije
-Preiskave, zaplembe in zaslišanja
-Korporativna kriminaliteta

9. Praktični primeri - predstavitve seminarskih nalog
predstavitve seminarskih nalog

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 11:00 in RZ-202
  • opis (angleški)
  • ATTENTION:
 
To top of page