EF SEB LU logo

Evropska agenda za rast in zaposlenost

course

Aims of the course

Predmet proučuje gospodarsko rast Evrope in evropskih držav. Je aplikativen predmet, saj teorijo rasti, razvoja in konkurenčosti uporabi na konkreten primer Evropskih držav. S tem študente usposablja za uporabo teorije in ekonomske analize za proučevanje razvoja posameznih nacionalih gospodarstev ter skupin držav na primerjalen način.

Course syllabus

1. Teorije rasti, razvoja in nacionalne konkurenčnosti kot osnova za proučevanje gospodarske rasti in zaposlenosti v Evropi.
2. Institucionalno okolje za rast in zaposlovanje v Evropi: Evropski socialno ekonomski model v primerjavi z ameriškim ali anglosaksonskim modelom tržnega liberalizma.
3. Razvojne faze gospodarske rasti v Evropi: obnova in razvoj, hitra rast, zaostajanje in ponovno pospešen razvoj v zadnjih letih. Analiza razvojnih dejavnikov.
4. Razvojne skupine držav v Evropi. V Evropi so precejšnje razlike v razvitosti med državami. Zato je mogoče oblikovati razvojne skupine držav glede na raven gospodarske razvitosti. Analiza v času in presečna analiza.
5.Evropsko gospodarstvo v globalnem gospodarstvu. Svetovna konkurenca s strani razvitih držav in s strani manj razvitih držav.
6. Razvojni učinek ekonomske integracije
7. Skupne razvojne politike v EU: skupna kmetijska politika, industrijska politika, politika skupnega trga, energetska politika, politika okolja.
8. Strukturna in kohezijska politika EU za zmanjševanje razlik v razvitosti v Evropi.
9. Lizbonska agenda za rast in zaposlenost Evropske unije za krepitev konkurenčnosti Evrope v globalnem gospodarstvu.

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 10:00 in RZ-301
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 9:00 in R-302
 • To avoid waiting in front of the door for your turn, please send an email, I will try to give you a more detailed time slot.
 • ATTENTION:
 
To top of page