EF SEB LU logo

Kulturna ekonomika in politika

course

Aims of the course

- razviti sposobnost razumevanja in kritične analize kulturno ekonomskih pojavov
- razviti sposobnost uporabe različnih raziskovalnih metod pri analizi kulturno ekonomskih pojavov
- usposobiti študenta za samostojno raziskovalno delo
- usposobiti študenta za uporabo pridobljenega znanja v procesih sprejemanja kulturno ekonomskih odločitev v organizacijah in odločevalskih telesih

Course syllabus

1. Zgodovina kulture in družbenega razvoja. Kultura kot javna in zasebna dobrina. Kultura kot vrednost in vrednota. Vloga kulture v razvoju tržne družbe.
2. Vloga trga in svobodne menjave v kulturi. Vrednotenje in cena. Vloga konkurence in sodelovanja. Komercializacija kulture.
3. Vloga države in lokalnih skupnosti pri zagotavljanju javnega interesa na področju kulture. Javno in zasebno financiranje kulturnih dobrin.
4. Ekonomika kulturnih politik: nosilci, funkcije, ukrepi. Evropske, nacionalne in lokalne kulturne usmeritve ter politike. Ekonomski učinki kulturnih politik. Evalvacija kulturnih politik.
5. Ekonomika upravljanja v kulturi. Kulturne institucije in kulturna infrastruktura. Statusni, finančni, kadrovski vidiki kulturnih organizacij. Kultura organizacij kot organizacijska kultura.
6. Kulturni menedžment in vodenje. Menedžerske metode v kulturnih organizacijah. Strateški kulturni menedžment za razvoj občinstev. Poslovne politike in internacionalizacija na kulturnem področju.
7. Podjetništvo v kulturi: znanje, veščine, razvoj poslovnih priložnosti v kulturi. Podjetništvo v neprofitnem okolju. Podjetniški modeli v kulturi. Start-upi v kulturnih in kreativnih sektorjih.
8. Trgi dela v umetnosti: posebnosti dela na kulturnem področju. Regulacija trga dela. Prekarne oblike dela in zaposlovanja. Vrednotenje in cena dela.
9. Ekonomska analiza in upravljanje avtorskih pravic: kolektivne in zasebne pravice, nosilci pravic in sistemi zaščite; učinkovitost in ekonomski učinki.
10. Študije povpraševanja: kulturni marketing in oblikovanje okusa, mediji in oblikovanje občinstva, teorija kontingenčnega vrednotenja.
11. Študije ponudbe: vpliv subvencij na ponudbo, finančni vzvodi in tveganja, teorija in praksa finančnega menedžmenta.
12. Ekonomika kulturne dediščine: politike, nosilci in instrumenti varovanja kulturne dediščine na nacionalni in lokalni ravni, na ravni EU in globalni ravni; dediščina in (turistični) razvoj; evalvacije in instrumenti zaščite.
13. Umetnostni trgi: posebnosti vrednotenja in različni mehanizmi določanja cen umetnin; segmentacija in globalizacija umetnostnih trgov; vloga posrednikov in galerij; umetnina kot investicija.
14. Ekonomika uprizoritvenih in glasbenih umetnostih: analiza produkcijskih in postprodukcijskih modelov; vrednotenje, mehanizmi določanje cen in različni vzorci kulturne potrošnje v različnih državah.
15. Ekonomika knjižnega in glasbenega založništva: nosilci, politike in podporni mehanizmi v različnih državah EU; razvoj digitalnih tehnologij in novih poslovnih modelov.
16. Ekonomika dizajna: ustvarjalna partnerstva, kreativna industrija, novi poslovni in tržni pristopi na ravni EU; dobre prakse v digitalni dobi.
17. Ekonomika avdio-vizualnih sektorjev: produkcija in tržni modeli v različnih državah EU; razvoj novih tehnologij in poslovnih modelov.
18. Ekonomika kulturnega turizma: kultura in urbani razvoj; vloga mest in kulturna dediščina; sodobna kulturna ponudba kot destinacijski menedžment.

Course director(s)

  • Bogomir Kovač, PhD, Full Professor

  • Academic Unit for Economics (Regular Member)
  • Academic Unit for Entrepreneurship (Associate Member)
  • Academic Unit for International Economics and Business (Associate Member)
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Tuesday at 12:00 in P-302
 
To top of page