EF SEB LU logo

Kvantitativne metode za management

course

Aims of the course

- Na interdisciplinarni ravni povezati ekonomsko ozadje, matematično modeliranje, informacijske sisteme (s poudarkom na računovodskih informacijah) in sodobna programska orodja.
- Na konkretnih zgledih študentom posredovati občutek za praktično izvedbo procesa problemska situacija - identifikacija problema - postavljanje modela - zagotavljanje podatkov - reševanje modela - formalno testiranje rešitev - vsebinska analiza rezultatov, pri čemer skušati manjkajočo fazo "uvajanje rešitev v prakso" nadomestiti z ustrezno teoretično analizo možnih ovir.

Course syllabus

1. Osnovne značilnosti sistemov za podporo odločanju (SPO). Opredelitev SPO. Izhodišča in značilnosti. Osebni in organizacijski, institucionalni in ad hoc SPO. Zgradba in tehnologija SPO. Sistemi za podporo menedžerskemu odločanju. Organizacija ustreznega informacijskega (pod)sistema. Sistemi za podporo odločanju v skupinah.
2. Kvantitativno modeliranje v menedžmentu. Pomen kvalitativnega in kvantitativnega modeliranja in povezovanja obeh načinov. Faze v reševanju problemov s kvantitativnim modelom. Identifikacija problema iz problemske situacije, postavljanje modela, zagotavljanje podatkov, reševanje modela, formalno testiranje rešitev in vsebinska analiza rezultatov, problemi prenosa rešitve v prakso. Deterministični in stohastični modeli, razlike v pristopu k odločanju. Problematika informacijske podpore.
3. Viri in kakovost podatkov za modeliranje v menedžmentu. Viri in kakovost podatkov v podjetju. Viri in kakovost podatkov v okolju podjetja. Posebnosti zbiranja in analize podatkov kupcev.
4. Orodja za podporo odločanju. Kompleksna orodja za različne namene (podpora manipulaciji podatkov, strateškemu odločanju, vodenju projektov, odločanju pri tekočem financiranju in investicijskih odločitvah,...). Uporaba preglednic v modeliranju za potrebe poslovnega odločanja. Programska oprema za reševanje posameznih optimalizacijskih nalog. Vloga in domet ekspertnih sistemov.
5. Praktični primeri kvantitativnega modeliranja. Izbira metode za vrednotenje zalog materiala. Optimalna velikost zalog pri determinističnem in stohastičnem povpraševanju. Minimalizacija stroškov predpisane mešanice. Optimizacija naložbenega portfelja pri fiksnih donosih in sistemu naložbenih omejitev. Optimalna lokacija skupnega skladišča. Odločanje o višini izdatkov za ekonomsko propagando. Optimizacija asortimenta pri linearnih in nelinearnih namenskih funkcijah. Določanje optimalnega obsega pri vezani proizvodnji. Odločanje med alternativama "lasten obrat" : "tuje storitve". Odločanje med alternativama "nakup" : "finančni najem". Odločanje v pogojih negotovosti: velikost novega obrata. Analiza tveganosti investicijske odločitve pri stohastičnih donosih in ceni kapitala. Stohastičen model za napovedovanje pričakovanega dobička. Optimizacija števila strežnih kanalov v sistemu s slučajnimi prihodi strank. Načrtovanje stroškov zaradi reklamacij pri slučajnih okvarah izdelka. Optimalno upravljanje z obnovljivimi dobrinami. Optimalno vodenje projekta z metodami mrežnega programiranja.

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 16:00 in R-405
 
To top of page