EF SEB LU logo

Naložbe z nespremenljivimi donosi

course

Aims of the course

Cilji: pri predmetu bodo študenti pridobili poglobljena znanja o različnih vrstah naložb z nespremenljivim donosom, o njihovih značilnosti, posebnosti, načinih vrednotenja, načinih upravljanja premoženja sestavljenega iz tovrstnih naložb, kakor tudi izkušnje na praktičnih primerih. Kompetence: študenti bodo zmožni samostojnega reševanja relativno nestrukturiranih nalog in soočanja z izzivi na področju vrednotenja naložb z nespremenljivim donosom in upravljanja premoženja, sestavljenega iz tovrstnih naložb; študenti bodo dodatno razvili kompetence povezane z delom v timih, uporabo teoretičnih modelov v praksi, zbiranjem in obdelavo podatkov, vrednotenjem različnih vrst obveznic, ter pripravo naložbenih priporočil.

Course syllabus

1. Vrednotenje obveznic z nespremenljivimi denarnimi tokovi – arbitraža, zakon ene cene (law of one price), trenutne tržne obrestne mere (spot rates), prihodnje obrestne mere (forward rates), donosnost do dospetja, natečene obresti (accrued interest)
2. Vrednotenje obveznic z opcijami – odpoklic, prodajna opcija, zamenljive obveznice
3. Mere občutljivosti (greeks) in zavarovanje pred spremembami vrednosti (hedging) – trajanje (duration), konveksnost (convexity), eno in večfaktorski modeli dejavnikov občutljivosti
4. Časovna struktura obrestnih mer – modeli strukture obrestnih mer
5. Hipotekarne obveznice
6. Upravljanje premoženja sestavljenega iz obveznic

Course director(s)

  • Office Hours
  • Tuesday at 8:30 in Net/Zoom
 
To top of page