EF SEB LU logo

Obvladovanje poslovnih tveganj v kontekstu managerske kontrole

course

Aims of the course

1. Spoznati osnovne značilnosti managerskih sistemov kontrole in sistemov obvladovanja tveganj.
2. Razumeti vlogo obvladovanja tveganj v managerski kontroli z namenom pridobivanja pravih informacij za odločanje managerjev.
3. Analizirati tveganja in oceniti učinke na poslovanje.

Course syllabus

1. Managerska kontrola v razmerah negotovosti
1.1. Opredelitev negotovost
1.2. Tveganje in negotovost
1.3. Odzivanje na negotovost
1.4. Začetki managerske kontrole
1.5. Kriza managerske kontrole konec 20. stoletja
1.6. Sodobno razumevanje managerske kontrole in negotovosti
1.7. Pomen managerske kontrole v poslovnem odločanju: zagotavljanje pravih informacij za odločanje
1.8. Diagnostična in interaktivna kontrola
1.9. Obvladovanje negotovosti z naprednimi sistemi kontrole

2. Tveganje
2.1. Opredelitev tveganja, zakaj podjetja tvegajo
2.2. Vrste in viri tveganj v poslovanju, predvsem z vidika vpliva na poslovanje in strategijo: identifikacija, razvrščanje in ocenjevanje tveganj
2.2.1. Poslovna tveganja
2.2.2. Finančna tveganja
2.2.3. Tveganje izgube ugleda podjetja zaradi učinkov na naravo in družbo
2.2.4. Tveganja, ki izhajajo iz mednarodnega poslovanja: kulturne razlike in razlike v pravnih sistemih
2.2.5. Ekonomsko tveganje
2.2.6. Politično, pravno in regulatorno tveganje

3. Učinki tveganja na obnašanje posameznikov in podjetij
3.1. Racionalna analiza tveganja: ekonomika in finance
3.2. Psihologija tveganja in odločanja
3.3. Družbeni in organizacijski kontekst odločanja: raven sprejemljivega tveganja odločevalcev
4. Obvladovanje tveganj in njegova vloga v managerski kontroli
4.1. Razvoj sistemov obvladovanja tveganj do celovitega obvladovanja tveganj
4.2. Obvladovanje tveganj in vrednost podjetja za delničarje
4.3. COSO okvir za celovito obvladovanje tveganj
4.4. CIMA zaporedje aktivnosti za obvladovanje tveganj

5. Strategija obvladovanja tveganj kot izhodišče za managersko kontrolo
5.1. Raven sprejemljivega tveganja
5.2. Odnos do tveganja in zmožnost prevzema tveganja

6. Identifikacija, merjenje in ocenjevanje tveganj z vidika managerske kontrole
6.1. Metode za identifikacijo tveganj
6.2. Register tveganj kot instrument managerske kontrole
6.3. Pregled tehnik za merjenje učinka tveganja
6.4. Diagram tveganj kot instrument managerske kontrole
6.5. Strategija odziva ob pojavu tveganj
6.5.1. Metode odzivanja na tveganja
6.5.2. Študijski primeri
6.6. Poročanje o tveganjih
6.7. Ocenjevanje strategije obvladovanja tveganj

7. Vloge in odgovornost pri obvladovanju tveganj
7.1. Uvajanje sistema obvladovanja tveganj in razdelitev odgovornosti
7.2. Študijski primer: Obvladovanje tveganj in managerska kontrola
7.3. Študijski primer: Kultura interpretiranja številk v obvladovanju tveganj
7.4. Etične dileme pri obvladovanju tveganj in managerski kontroli

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 14:00 in P-336
  •  
  •  
  •  
  •  
 
To top of page