EF SEB LU logo

Pravo mednarodnih plačil

course

Aims of the course

Prodaja blaga/storitev na kredit oziroma odloženo plačilo je med drugim pomembna za pridobitev poslov, vendar podjetja in finančne institucije izpostavlja precejšnjim političnim ter komercialnim kreditnim rizikom neplačil in zamud plačil njihovih kupcev/dolžnikov.
Zato je glavni cilj predmeta, da se študenti seznanijo s teorijo in prakso mednarodnega poslovanja in financiranja trgovine, s tem povezanimi riziki ter s finančnimi in pravnimi instrumenti, ki so se izoblikovali in razvili v mednarodni poslovni in bančni praksi ter raznimi varščinami za zaščito pred riziki poslovnih transakcij.

Ob dobrem poznavanju komercialnih in nekomercialnih rizikov neplačil pri kreditnih poslih ter zavedanju o pomenu in različnih metodah upravljanja rizikov za nemoteno in rentabilno poslovanje bodo študenti pridobili multidisciplinarno (poslovno, finančno in pravno) osnovno teoretično in praktično strokovno znanje o upravljanju kreditnih rizikov ter uporabi raznih finančnih in pravnih instrumentov zaščite (s predstavljenimi njihovimi osnovnimi značilnostmi in pravnimi pravili), ki se pogosto uporabljajo pri poslovanju podjetij in bank ter drugih finančnih institucij.

Course syllabus

1. Uvodna predstavitev predmeta in njegovih tem v luči temeljne trgovinske dileme: financiranje trgovine in prevzem s tem povezanih rizikov s strani kupcev in/ali prodajalcev.

2. Komercialni in nekomercialni riziki povezani s poslovnimi transakcijami na odloženo plačilo (kredit) ter razvito upravljanje kreditnih rizikov na ravni posamezne transakcije in portfelja rizikov (integralno upravljanje rizikov).

3. Denarne obveznosti in valutni riziki ter ekonomsko-poslovni, finančni in pravni instrumenti zaščite:
a) transakcijska, translacijska in ekonomska izpostavljenost;
b) matching, leading/lagging, samozavarovanje, odstopi trgovinskih terjatev;
c) zavarovanje in (izvedeni) instrumenti deviznega in kreditnega trgovanja;
d) zlate in blagovne (indeksna klavzula/klavzula drsne lestvice) ter valutne (zaščitne) klavzule (klavzule tuje valute, klavzule garantiranega tečaja, obračunske valute, kombinacije valut, izbora med večimi valutami, kraji plačil, sestavljene valutne enote).

4. Riziki neplačil, osnovne metode plačil in bančni dokumentarni posli v mednarodnih poslovanih transakcijah:

a) čisto plačilo in riziki pri prodaji na kredit (odloženo plačilo) in dobavah na odprt račun;

b) čeki ter lastne in trasirane menice v mednarodni trgovini:
- osnovne značilnosti obligacijskih vrednostnih papirjev;
- uporaba menice kot plačilnega instrumenta, instrumenta kreditiranja in refinanciranja ter zavarovanja plačil;
- načela in pravila meničnega in čekovnega prava;
- sestavine, glavne značilnosti in vrste menic ter njihova uporaba v poslovni praksi;

c) dokumentarni inkaso:
- dokumenti proti plačilu (D/P)/meničnemu akceptu (D/A)/nepreklicnemu potrjenemu plačilnemu nalogu (D/ICPO);
- riziki za prodajalca in kupca;
- postopki in pravila ter odnosi med udeleženci inkaso poslov;

d) dokumentarni akreditivi (L/C):
- funkcije akreditivov in varnost, ki jo nudijo udeležencem poslovnih transakcij;
- značilnosti in temeljna načela akreditivnega poslovanja ter zaščitna vrednost izdanih akreditivov;
- vrste akreditivov in njihove posebnosti;
- udeleženci akreditivnega posla in njihove vloge ter medsebojni odnosi;
- glavni elementi dokumentarnih akreditivov (njihova vsebina in klavzule ter postopki in pravila);

e) bančne garancije in njihov pomen v (mednarodnem) poslovanju:
- poroštva in druge akcesorne bančne garancije ter kavcijska (jamstvena) zavarovanja;
- samostojne bančne garancije izdane na zahtevo in dokumentarne garancije ter stand-by akreditivi (njihova pravna narava, pravno-poslovni učinki in zavarovalna vrednost);
- udeleženci garancijskega posla, njihove vloge in pravno-ekonomski odnosi med njimi;
- vrste bančnih garancij (plačilne garancije, tenderske garancije, garancije za vračilo avansa, garancije za dobro izvršitev pogodbe, za vračilo zadržanih zneskov in za odpravo pomanjkljivosti, konosmanske in carinske garancije ...) ter njihove posebnosti;
- riziki neupravičenega unovčevanja garancij in zaščita pred riziki unfair callinga;
- domači in mednarodni pravni viri;
- glavna vsebina bančnih garancij in njihove klavzule.

5. Pravo mednarodnih plačil in pravni viri:
- nacionalne zakonodaje, poslovni običaji, sodna praksa in neformalni pravni viri;
- Pravila Mednarodne trgovinske zbornice (MTZ) za inkaso, akreditive in garancije;
- Ženevski konvenciji o meničnem in čekovnem pravu, (UNCITRAL) Konvencija ZN o mednarodni trasirani menici in mednarodni lastni menici, Konvencija ZN o samostojnih garancijah in stand-by akreditivih, Konvencija UNIDROIT o mednarodnem faktoringu ...


6. Financiranje mednarodne trgovine:
a) posojilne pogodbe (loan agreements);
b) lombardni in hipotekarni krediti ter kontokorentni krediti na podlagi odstopa terjatev;
c) kredit dobavitelja in kredit kupcu;
d) projektno financiranje (project financing) in javno-zasebno partnerstvo (JZP);
e) eskontiranje menic in diskontiranje faktur;
f) faktoring v domačem in mednarodnem poslovanju:
- sintetična storitev financiranja/zavarovanja;
- funkcije ter prednosti in slabosti faktoringa;
- vrste terjatev, ki so lahko predmet faktoringa (globalnega odplačnega odstopa kratkoročnih trgovinskih terjatev);
- vrste faktoringa (domači, mednarodni (uvozni/izvozni), popolni, pravi – brezregresni, regresni, odkriti/tihi, dospelostni, inkaso faktoring ...);
g) forfaiting.

7. Kreditno zavarovanje
a) zavarovalno-tehnične in pravne posebnosti zavarovalne vrste in funkcije kreditnega zavarovanja (nadomestilo škod zaradi neplačil/zamud plačil, olajšano zunanje financiranje in pospeševanje prodaje, preventiva in kurativa – bonitetne informacije, (obnovljivi) zavarovalni limiti kupcev/dolžnikov in izterjave ter regresiranje škod);
b) glavne značilnosti zavarovalnega kritja kratkoročnih trgovinskih terjatev na odprt račun (izvozne in/ali domače terjatve, individualne terjatve in zavarovanje celotne prodaje oziroma razpršeno kritje komercialnih in/ali nekomercialnih kreditnih rizikov po dobavi in proizvodnih rizikov pred dobavo – izogibanje negativni selekciji rizikov zavarovanca in moralnemu hazardu) na podlagi okvirne zavarovalne pogodbe;
c) osnovna načela in zavarovalni pogoji: kritje trajne nesolventnosti dolžnika oziroma podaljšane zamude plačila v okviru odobrenih kreditnih limitov, obveznosti zavarovanca pogojnost zavarovanja, zavarovalne premije in plačilo škod (zavarovalnine);
d) postopki in administriranje zavarovalne police kreditnega zavarovanja.

8. Zavarovanje srednjeročnih izvoznih kreditov in investicij pri izvozno-kreditnih agencijah (IKA), mednarodna pravila (STO, OGSR, EU in Bernska unija) ter vloga in pomen SID Banke.

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Tuesday at 12:00 in RZ-201
 
To top of page