EF SEB LU logo

Upravljanje naložb in obveznosti

course

Aims of the course

- Seznanitev z načeli upravljanja naložb in obveznosti (asset-liability management) pri finančnih posrednikih.
- Načini in možnosti usklajevanja značilnosti naložb, značilnosti obveznosti in kapitalske ustreznosti.
- Poznavanje tehnik prilagajanja strukturnih značilnosti bilance stanja finančnega posrednika, ki omogočajo usklajeno upravljanje naložb in obveznosti finančnega posrednika.
- Poznavanje tehnik usklajevanja sprememb v pozicijah bilance stanja s pozicijami v izkazu uspeha finančnega posrednika.

Course syllabus

1. Upravljanje naložb in obveznosti
1.1. Različne strategije upravljanja naložb
- Učinkovitost trga kapitala
- Modeli vrednotenja in donosnosti delnic
- Napovedljivost donosnosti delnic,
- Mednarodna razpršitev strukture premoženja
- Merjenje uspešnosti naložbenih strategij
- Empirično ocenjevanje in preverjanje modelov vrednotenja dolgoročnih naložb (CAPM, APT)
- Aplikacija linearnih faktorskih modelov
- Volatilnost cen delnic
1.2. Različne strategije upravljanja obveznosti
1.3. Upravljanje posojilnega portfolija
1.4. Likvidnostne naložbe in njihovo upravljanje
1.5. Vloge (depoziti) komitentov in njihovo upravljanje
1.6. Izdajanje lastnih vrednostnih papirjev
1.7. Nekreditne naložbe
1.8. Izvenbilančno poslovanje
2. Upravljanje izkaza uspeha finančnega posrednika
2.1. Upravljanje obrestnih prihodkov in odhodkov ter s tem povezana tveganja
2.2. Upravljanje neobrestnih prihodkov in odhodkov ter s tem povezana tveganja
3. Upravljanje kapitala (kapitalske ustreznosti) finančnega posrednika
3.1. Regulativni kapital in doseganje kapitalske ustreznosti
3.2. Ekonomski kapital in njegov pomen za delovanje finančnega posrednika
4. Mednarodni računovodski standardi za finančne posrednike

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
 
To top of page