EF SEB LU logo

Uspešno integriranje delovnega in zasebnega življenja

course

Aims of the course

Namen predmeta:

-Seznaniti študente z uveljavljenimi in porajajočimi teorijami s področja počutja in delovno-družinske dinamike v organizacijah.

-Razumeti širino, pomen in interdisciplinarno naravo področja počutja in delovno-družinske tematike na različnih ravneh agregacije (večnivojska struktura: posameznik, organizacija, država) s ciljem povečanja produktivnosti

-Usposobiti študente, da bodo na različnih delovnih mestih (kot managerji, vodje, kadrovski strokovnjaki, sodelavci) zmožni prepoznavati napovedovalne dejavnike in posledice počutja ter konfliktov med delom in družino v organizaciji.

-Povečati zavedanje o vlogi in etični odgovornosti, ki jo imajo zaposleni in organizacije pri soustvarjanju delovnih mest, ki zagotavljajo vzdržnost in posledično kakovost življenja.

Ožji cilji vključujejo:

-Spoznati izzive, povezane z naravo dela v sodobnih organizacijah in vplivih na delovne rezultate zaposlenih in uspešnost organizacije.

-Seznaniti študente z/s izzivi, ki jih prinaša udejstvovanje v različnih življenjskih vlogah in integracija le-teh.

-Spoznati organizacijske ukrepe na tem področju.

-Identificirati razlike med spoloma na področju vsebin delovno-družinske tematike.

-Prikazati nabor tehnik, s katerimi zaposleni povečujejo produktivnost in usklajujejo delovno-družinske obveznosti.

Course syllabus

1. Spreminjajoča se narava dela

1.1. Trendi in izzivi pri delu
(kompleksnost dela, tehnološki vplivi, kultura dolgega delovnika, povečana intenziteta dela, stekleni strop, družbeni pritiski)

1.2. Počutje zaposlenih

1.3. Posledice povečanega obsega dela: poslabšanje zdravja (izgorelost), kakovosti življenja, sreče in počutja pri zaposlenih

2. Stičišče dela in družine: Pregled področja

2.1. Dvojna agenda: Od moškega hranitelja družine do dvokariernih družin

2.2. Temeljni koncepti na področju delovno-družinske dinamike (konflikt, obogatitev, integracija, harmonija, ravnotežje)

2.3. Teoretični modeli povezanosti dela in družine (antecedenti in rezultati, povezani z z delom, zdravjem in življenjskimi vlogami izven službe)

2.4. Karierna pot mame in očeta: razlike med spoloma

2.5. Raznolikost družinske struktura in delovno-družinski izzivi skozi življenjska obdobja

2.6. Generacijske razlike in integracija delovnega z zasebnim

3. Posameznik in integracija dela in družine
(mikro kontekst)

3.1. Vrednote, prioritete in življenjski slog

3.2. Preference pri managiranju različnih vlog: segmentacija, integracija

3.3. Karierni načrt z vidika delovno-družinskih obveznosti

3.4. Vpliv konflikta delo-družina na delovno uspešnost, zdravje in družino

3.5. Managiranje konfliktov delo-družina: taktike in spretnosti pri posamezniku

- Povečanje individualne produktivnosti

- Spopadanje s stresom: Proces obnavljanja
- Izboljšanje psihološkega počutja
(čvrstost, regulatorni fokus, čuječnost, samonadzor)

- Individualne strategije integriranja dela in družine (Pristop virov in zahtev, obvladovanje delovnega in družinskega časa, gradnja podpornega omrežja)

4. Organizacijske prakse, ki podpirajo produktivnost in trajnostno delovanje (mezo kontekst)

4.1. Managiranje produktivnosti in stresa v oddelkih

4.2. Organizacijski ukrepi/strategije integriranja dela in družine in učinki na delovne rezultate

4.3. Fleksibilne oblike dela in vpliv na produktivnost (načini dela, daljša odsotnost z delovnega mesta, skrbstveni dodatki, podporni in mentorski programi, drugi dodatki in ugodnosti na delovnem mestu)

4.4. Faze v procesu vpeljevanja delovno-družinskih politik

4.5. Oblikovanje družini prijazne organizacijske kulture

4.6. Ergonomija na delovnem mestu

4.7. Reintegracija zaposlenih po daljši odsotnosti (sobotno leto, porodniška odsotnost, očetovski dopust).

5. Globalni vidiki delovno-družinske problematike in počutja (makro kontekst)

5.1. Politike in dodatki, vezani na delovno-družinsko problematiko in zdravje v različnih državah (vloga profesionalnih združenj, sindikatov, vladnih uradov)

5.2. Koncept države blaginje in trajnostna naravnanost

5.3. Multinacionalnke in strategije na področju dela in družine: Pregled primerov iz prakse

5.4. Konflikt in obogatitev med vlogami v različnih državah (medkulturne študije): vloga nacionalne kulture

6. Druge aktualne teme

6.1. Raznolike skupine zaposlenih in delovno-družinska problematika (vodilni managerji,
zaposleni v zgodnji fazi kariere,
samozaposleni, ekspatriiranci, materinstvo,
starši samohranilci, samski)

6.2. Snovanje kariere

6.3. Karierna pot v luči integracije dela in družine

6.4. Odvisnost od dela in sidrom prezasedenosti

6.5. Spreminjajoča se opredelitev uspeha

6.6. Karierna pot managerk

Course director(s)

  •  
  • LinkedIn: https://si.linkedin.com/in/katjamihelic 
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Tuesday at 10:10 in P-312
 
To top of page