EF SEB LU logo

Kreditno zavarovanje

course

Aims of the course

Prodaja blaga/storitev na kredit oziroma odloženo plačilo je med drugim pomembna za pridobitev poslov, vendar podjetja in finančne institucije izpostavlja precejšnjim političnim ter kreditnim rizikom neplačil in zamud plačil njihovih kupcev/dolžnikov. Zato je glavni cilj predmeta, da se študenti temeljito seznanijo s storitvami kreditnega zavarovanja kot enim od najhitreje razvijajočih in pri poslovnih transakcijah pogosto uporabljanih finančnih instrumentov oziroma varščin pred riziki neplačil.
Ob poglobljenemu razumevanju komercialnih in nekomercialnih rizikov neplačil pri kreditnih poslih ter zavedanju o pomenu in različnih metodah upravljanja s kreditnimi riziki za nemoteno in rentabilno sodobno poslovanje bodo študenti osvojili multidisciplinarno (poslovno, finančno in pravno) teoretično in praktično strokovno znanje o upravljanju kreditnih rizikov (na podlagi študij primerov), kakor tudi temeljito specializirano znanje in razumevanje glavnih značilnosti ter osnovnih načel kreditnega zavarovanja in s tem povezanih tem, vključno z raznimi funkcijami kreditnega zavarovanja, zavarovalnimi pogoji ter administriranjem zavarovalnih polic v okviru poslovnih praks, strateškega načrtovanja in odločanja pri vsakodnevnem poslovanju gospodarske družbe.


Course syllabus

1. Uvodna predstavitev predmeta in njegovih tem v luči temeljne trgovinske dileme: financiranje trgovine in prevzem s tem povezanih rizikov s strani kupcev in/ali prodajalcev.

2. Komercialni in nekomercialni riziki povezani s poslovnimi transakcijami na odloženo plačilo ter razvito upravljanje kreditnih rizikov.

3. Predstavitev in analiza trga kreditnih zavarovanj in pozavarovanj ter podrobna predstavitev glavnih funkcij kreditnega zavarovanja za pospeševanje prodaje in izvoza s prenosom rizikov na zavarovatelja in olajšanim zunanjim financiranjem poslovanja, vključno s preventivnimi in kurativnimi funkcijami kreditnega zavarovanja ter spremljajočimi storitvami: bonitetne informacije z določanjem kreditnih limitov kupcev/dolžnikov in analizami deželnih rizikov, spremljanjem rizikov (monitoring), unovčevanjem in izterjavo, plačilom zavarovalnin in povrnitvijo škod.

4. Analiza glavnih značilnosti zavarovalnega kritja za kratkoročne kredite dobaviteljev v izvozu in domači trgovini na proporcionalni in neproporcionalni podlagi, pri kritju celotne prodaje zavarovalca, razpršenemu kritju in pri zavarovanju posameznih poslov s ciljem izogibanja negativni selekciji rizikov zavarovanca in moralnemu hazardu (asimetričnost informacij).

5. Terminologija, osnovna načela in pogoji kreditnega zavarovanja, vključno s kritjem kreditnih in spremljajočih preddobavnih (proizvodnih) rizikov neplačljivih ali nesolventnih dolžnikov, trgovinskih terjatev, ki so primerne za kreditno zavarovanje, premijskimi sitemi, samopridržki in drugimi odbitki ter pogojnostjo (conditionality) kreditnega zavarovanja s predpisanimi obveznostmi razkritij, poročanja in drugimi obveznostmi zavarovancev.

6. Zavarovalnotehnične in pravne posebnosti zavarovalne vrste kreditnih zavarovanj, glavna vsebina in pravne značilnosti merodajnih pravnih predpisov in splošnih pogojev zavarovanj, ki so sestavni del pogodb o kreditnem zavarovanju.

7. Praktičen opis postopkov in administriranja polic kreditnega zavarovanja, od zahtevka za zavarovanje, določanja in spreminjanja (obnovljivih) zavarovalnih limitov kupcev, do prijav terjatev v zavarovanje, fakturiranja in plačila zavarovalnih premij, obvestil o neplačilih in zamudah plačil, izterjave dolgov, likvidacije škod in kasnejših povrnitev plačanih škod.

8. Prednosti in pomanjkljivost kreditnega zavarovanja v primerjavi z drugimi substituti ali komplementarnimi instrumenti, kot so npr. dokumentarni akreditivi, bančne garancije, samozavarovanje, diskontiranje faktur, faktoring in forfetiranje ter alternativni instrumenti trga kapitala.

9. Narava, posebnosti in zavarovaljivost nemarketabilnih rizikov ter mehanizmi zavarovanja srednjeročnih izvoznih kreditov in investicij izvozno-kreditnih agencij, vključno z mednarodnimi pravili tega zavarovanja (STO, OGSR, EU in Bernska unija).

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Tuesday at 12:00 in RZ-201
 
To top of page