EF SEB LU logo

Metode in tehnike raziskovalnega dela

course

Aims of the course

Spoznati različne raziskovalne metode. – Spoznati zbiranje podatkov. – Analizirati kvalitative podatke. - Razširiti in poglobiti znanje statističnih metod z metodami multivariatne analize. - Razširiti znanje o uporabi statistične programske opreme. - Razviti sposobnost uporabe statistične metodologije pri analizi ekonomskih pojavov.

Course syllabus

1. Uvod v statistično analizo in temeljni statistični pojmi
2. Uvod v kvalitativno, kvantitativno in mešano metodologijo
3. Zbiranje kvalitativnih podatkov (intervju, fokusne skupine), uporaba kvalitativnih podatkov
4. Anketna metodologija
5. Vzorčenje in inferenčna statistika: intervalne ocene, preizkušanje domnev
6. Analiza kategorialnih spremenljivk
7. Korelacijska analiza in regresijska analiza po OLS metodi
8. Multipla regresijska analiza, uporaba umetnih spremenljivk in interakcij
9. Metoda glavnih komponent
10. Faktorska analiza
11. Razvrščanje v skupine

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 15:00 in Zoom Room
 
To top of page