EF SEB LU logo

Združitve in prevzemi

course

Aims of the course

- Opredeliti strateške vidike združitev in prevzemov podjetij.
- Pojasniti faze pri procesu združevanja in prevzemanja podjetij ter predstaviti najnovejša spoznanja, ki so povezana s temi procesi.
- Obravnava značilnosti uspešnega kapitalskega povezovanja podjetij ter razloge za sorazmerno velik delež neuspešnih prevzemov.
- Obravnava praktičnih primerov prevzemov podjetij, ki omogoča slušatelju vpogled v različne vidike prevzemov ter predvsem v probleme in možne rešitve integriranja prevzetega podjetja v poslovni sistem prevzemnika.

Course syllabus

1. Opredelitev združitev (spojitve in pripojitve) in prevzemov podjetij. Vrste in značilnosti združitev in prevzemov podjetij: horizontalnih, vertikalnih, koncentričnih in konglomeratnih
2. Nekatere posebne oblike prevzemov podjetja s pomočjo finančnega vzvoda: LBO, managerski odkup podjetja (MBO), odkup podjetja s strani zaposlenih (ESOP)
3. Strateški dejavniki, ki pogojujejo združitve in prevzeme podjetij: hipoteze, ki pojasnjujejo prevzeme podjetij (hipoteze učinkovitosti, informacije in signali, problem agentov, managerska hipoteza, tržna moč, davki in drugi prerazdelitveni učinki), razlogi za posamezne valove združitev in prevzemov v ZDA ter Evropski uniji, motivi za prevzeme v Sloveniji, hipoteze, ki pojasnjujejo mednarodne združitve in prevzeme podjetij
4. Postopek združitve in prevzema podjetja: notifikacijska dolžnost, vsebina javne ponudbe za prevzem, vloga ter pomen Agencije za trg vrednostnih papirjev, uprave ciljne družbe, Urada za varstvo konkurence ter nekaterih drugih institucij v tem postopku, značilnosti postopkov združitev in prevzemov v državah Evropske unije, razmejitev med pristojnostmi Komisije Evropske unije in pristojnostmi ustreznih organov držav članic pri združitvah in prevzemih
5. Analiza različnih strategij obrambe ciljnega podjetja pred prevzemi
6. Celovito ocenjevanje ciljnega podjetja ("due diligence") in potencialnih sinergij s poudarkom na nekaterih metodologijah vrednotenja ciljnih podjetij: dinamične metode (metode, ki temeljijo na sedanji vrednosti pričakovanih denarnih tokov), multiplikatorji primerljivih transakcij in primerljivih podjetij, vrednost neto aktive, likvidacijska vrednost
7. Integracija prevzetega podjetja v nov poslovni sistem: prilagoditev organizacijske strukture, poenotenje informacijskega sistema, razlike v organizacijski kulturi, pristopi k reševanju problema kadrovskih presežkov, (ne)skladnost poslovnih strategij v primeru horizontalnih prevzemov, posebnosti integracije pri mednarodnih prevzemih
8. Značilnosti (ne)uspešnih združitev in prevzemov

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Thursday at 15:00 in P-332
 
To top of page