EF SEB LU logo

International Business

course

Aims of the course

Pridobiti temeljna znanja o značilnostih sodobnega mednarodnega poslovanja.
Pridobiti temeljna znanja o mednarodnem poslovnem okolju in njegovih posebnostih.
Pridobiti znanja o različnih oblikah, tehnikah in načinih izvajanja mednarodnih poslov, vstopnih strategijah in razmerjih med maticami in enotami.
Razviti sposobnosti in veščine skupinskega dela in sposobnosti priprave in predstavitve seminarskih del in nalog na izbranem primeru mednarodnega posla podjetja.

Razvoj tudi kompetenc:
1. Kritičnega vrednotenje skladnosti med teoretičnimi podlagami in praktičnim aavnanjem - projektno/seminarsko delo.
2. Spretnosti uporabe domače in tuje literature in drugih virov, zbiranja in interpretiranja podatkov, uporaba elektronskih virov in baz.
3. Poročanja: ustno in pisno (seminar, vaje, primeri).
4. Kritične analize, sinteze, reševanja problemov v okviru seminarskega/projektnega dela;
5.Timskega dela.

Course syllabus

Analiza mednarodnega poslovnega okolja. Lokalni, regionalni in globalni dejavniki razvoja mednarodnega poslovanja in trgov. Globalizacija, internacionalizacija podjetij.
Ekonomske integracije in regionalni vplivi na pogoje mednarodnega poslovanja. Uravnavanje mednarodne trgovine.
Vzvodi in motivi mednarodnega poslovanja v notranjem in zunanjem okolju podjetja. Internacionalizacija podjetja.
Posebnosti in pomen poslovanja multinacionalnih podjetij (MNCs) in malih ter srednjerastočih podjetij (SMEs) v mednarodnem okolju.
Tveganja in obvladovanje tveganj v mednarodnem poslovnem okolju.
Posredne in neposredne oblike poslovanja. Izvozne, pogodbene, investicijske oblike vstopov na trge.
Tehnike in oblike mednarodnega poslovanja: financiranje, instrumenti financiranja, oblike poslov, cene, kalkulacije, logistika, Incotermsi, e-poslovanje.
Kulturološki izzivi mednarodnega poslovanja.
Izvedba konkretnega mednarodnega posla podjetja.

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 9:00 in P-214/2
  •  
  •  
  •  
  •  
 
To top of page