EF SEB LU logo

International Competitiveness: Concepts and Analytical Approaches

course

Aims of the course

- Razviti znanja o različnih konceptih, načinih merjenja in vrednotenja konkurenčnosti na ravni podjetij, dejavnosti in države.
- Razviti sposobnosti analize konkurenčnih in primerjalnih prednosti na različnih ravneh merjenja.
- Razviti sposobnosti kritičnega razumevanja in kreativne nadgradnje obstoječih modelov in konceptov merjenja konkurenčnosti držav (trgov) in podjetij.
- Razviti znanja o povezanosti konkurenčnosti in uspešnega poslovanja na mednarodnih trgih.
- Razviti sposobnosti in veščine skupinskega dela, individualnega raziskovalnega dela in prezentacij.
- Razviti sposobnosti iskanja virov, baz in uporabe analitičnih orodij in metod raziskovanja (seminarsko/projektno delo).

Razviti tudi kompetence:
1.Kritičnega vrednotenja skladnosti med teoretičnimi načeli in praktičnim ravnanjem (seminarsko/projektno delo)
2. Spretnosti uporabe domače in tuje literature in drugih virov, zbiranja in interpretiranja podatkov, uporaba elektronskih virov in baz.
3. Poročanja: ustno in pisno (analiza primerov, priprava seminarja, vaje).
4. Kritične analiza, sinteze, reševanja problemov v okviru seminarskege/projektnega dela in vaj (študije primerov). Kritično mišljenje.
5. Dela v timih.

Course syllabus

1. Pomen konkurence, konkurenčnosti in konkurenčnih prednosti v pogojih dinamičnih mednarodnih in globalnih trgov
2. Konkurenca v ekonomski teoriji in teoriji mednarodne menjave
3. Pregled in ocena ključnih metod ocenjevanja konkurenčnosti v svetu
4. Metodološki pristopi in načini merjenja mednarodne konkurenčnosti na ravni države, dejavnosti, podjetij
5. Razvoj dejavnikov konkurenčnih prednosti na ravni podjetij in njihov vpliv na mednarodno konkurenčnost dejavnosti in države
6. Nove teorije in pristopi merjenja konkurenčnosti in konkurenčnih prednosti
7. Konkurenčnost in poslovna uspešnost v globalizirianem svetu

Course director(s)

 • Office Hours
 • Wednesday at 13:00 in RZ-207
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 9:00 in R-302
 • To avoid waiting in front of the door for your turn, please send an email, I will try to give you a more detailed time slot.
 • ATTENTION:
 •  
 •  
 •  
 •  
 
To top of page