EF SEB LU logo

Poslovno okolje podjetja

predmet

Cilji predmeta

CILJI IN NAMEN PREDMETA

Opis predmeta

Pri predmetu želimo preučiti značaj in pomen medsebojnih povezav med podjetji, državno strukturo in širšo družbo. Te povezave močno vplivajo na ravnanje managementa v podjetjih, na razvojno strategijo podjetij in njihovo obnašanje glede na družbene vrednote. Večja podjetja imajo s svojo koncentracijo ekonomske moči pomemben vpliv na svoje okolje in zato zaradi delovanja na naravo, na socialno, poslovno in politično okolje tudi vse bolj poudarjeno družbeno odgovornost. Ravnanje managementa daje odločilni pečat celotnemu ravnanju podjetja, zato je predmet pomemben za umeščanje podjetja znotraj danih slovenskih in širših mednarodnih okoliščin. Zaradi svoje velikosti ima Slovenija določene posebnosti, zlasti močno vključenost v mednarodno poslovno okolje, in širše poznavanje družbenih dilem poslovanja je nujno za slovenske managerje. Po vrsti škandalov v korporacijskem svetu ZDA in Evrope (npr. Enron, WorldCom, Ahold) je postal predmet s svojo vsebino še aktualnejši, zlasti poslovna etika in koncept družbene odgovornosti podjetja ter upravljanja podjetij.

Namen predmeta

Predmet želi razviti pri študentih razumevanje vloge podjetja v poslovnem okolju ter vplive okolja, zlasti države in družbenih vrednot, na poslovanje podjetja. Preučimo zlasti oblike državnega reguliranja na poslovanje, pri čemer uporabljamo multidisciplinarne, holistične pristope.

Cilji predmeta

Prvi cilj predmeta je razumevanje različnih oblik vplivanja države na podjetje:
- protimonopolna politika
- reguliranje različnih področij z omejenim delovanjem ekonomskih načel,
- reguliranje razmerij med zaposlenimi in podjetjem

Drugi cilj je razumevanje načel učinkovitega in etičnega ravnanja managementa v različnih situacijah nasproti ostalim vplivnim skupinam v in izven podjetja. S tem naj bi pridobili študenti tudi usmeritve za primerno delovanje glede na pričakovanja različnih javnosti.


Vsebina predmeta

BISTVENE TEME

Poslovno okolje podjetja: pogledi na relacijo podjetje - država - družba. Vidiki poslovnega okolja podjetja.
Uvod: temeljne relacije podjetje (poslovni svet) – država – družba. Analiza štirih sestavin poslovnega okolja podjetja: tehnološke, ekonomske, politične in socialne. Različni vidiki temeljnih vrednot sodobne družbe. Razlaga različnih modelov relacije med poslovno sfero in državo.

Trg in država: ideal in stvarnost.
Razprava o temeljnih ekonomskih vprašanjih. Teoretične možnosti trga za optimalno rešitev teh vprašanj in omejitve pri stvarnem delovanju. Teoretično delovanje države in omejitve pri njenem stvarnem delovanju. Nujnost kombinacije tržnih in netržnih rešitev.

Podjetja in družbena odgovornost.
Vloga podjetja kot institucije v ekonomski zgodovini. Uveljavljanje koncepta družbene odgovornosti podjetij: argumenti za in proti. Oblike družbene odgovornosti podjetij v družbah na različni ravni razvitosti. Odločanje podjetja o uresničevanju družbeno odgovornega ravnanja.

Poslovna etika: teorije etičnega odločanja. Dejavniki, ki slabšajo ali izboljšujejo poslovno etiko. Pomen etičnih kodeksov. Dileme korupcije in pospeševanja poslov.
Koncepti poslovne etike: trije vidiki poslovnega odločanja – ekonomski, etični in zakonski (pravni) vidik. Ravni etične odgovornosti managerja: zunanja, notranja in osebna raven. Razmerje med etiko in zakoni. Značilnosti temeljnih teoretičnih konceptov poslovne etike: etika koristi (utilitarizem) in etika dolžnosti. Dejavniki, ki v družbi slabšajo ali izboljšujejo poslovno etiko. Temeljna pravila etično sprejemljivega ravnanja. Razlogi za neetično ravnanje managementa in poti do visoke ravni etičnosti v podjetjih. Etika in ugled podjetja. Pomen etičnih kodeksov. Etika v mednarodnem poslovanju: problemi korupcije in druga etično sporna vprašanja.

Podjetja, zakonodajni in politični procesi.
Podjetje in netržno področje delovanja: zakonodajni in politični procesi. Organizacija politične sfere in možnosti vplivanja podjetij: interesne skupine, lobiranje. Upravni organi in njihova odgovornost za delovanje družbe. Vloga medijev in relacija podjetij do medijev.

Procesi državnega reguliranja: protimonopolna zakonodaja in reguliranje posameznih (infrastrukturnih) dejavnosti. Deregulacija, njene dileme in rezultati.
Področja vloge države z regulativnimi ukrepi.

Omejena konkurenca, učinki monopolizacije in nujnost protimonopolne politike: zgodovina protimonopolne politike. Razprave o učinkovitosti protimonopolne politike Kartelno delovanje podjetij, procesi monopolizacije, združitve in prevzemi ter možnosti omejevanja konkurence. Motivi za združitve in prevzeme, sodobni trendi v združevanju in omejitve za uspešnost združevanja. Obravnavanje razlike med ameriškim in evropskim pristopom. Analiza primerov državnega ukrepanja: protikartelni ukrepi, Microsoft in Intel, primeri združitev.

Državno reguliranje (infrastrukturnih) dejavnosti: analiza dejavnosti, ki jih država regulira in razlogi za reguliranje. Teorija reguliranja: zaščita potrošnikov ali zaščita reguliranih panog. Vidiki pravičnosti kot razlog za reguliranje. Argumenti za in proti reguliranju dejavnosti. Analiza ključnih področij reguliranja: različne oblike transporta: železnica, cestni promet in letalski prevoz, reguliranje telekomunikacij, energetike, medijev. Deregulacija kot odgovor na nakopičena protislovja reguliranja.

Problematika državnih pomoči: evropski koncepti. Država in politika zaščite gospodarstva: neposredne subvencije, posojila in jamstva za posojila, uvozna zaščita, zaščitna politika v kmetijstvu. Dileme vstopa tujega kapitala: ekonomske, politične in druge dileme. Ekonomski nacionalizem v 21. stoletju. Država in patentna zakonodaja. Varstvo intelektualne lastnine in problemi njenega uveljavljanja po svetu: kopije, ponaredki in drugi problemi.

Podjetja in zaposleni
Značilnosti spremenjenih struktur zaposlenih v sodobnih gospodarstvih in posledice za politiko zaposlovanja. Ključne dileme diskriminacije zaposlenih pred in po zaposlitvi: izbira zaposlenih, nagrajevanje, izobraževanje in napredovanje zaposlenih, dileme odpuščanja in upokojitve zaposlenih. Spolno nadlegovanje na delovnem mestu in njegovi ekonomski, psihološki in drugi učinki. Zasebnost zaposlenih: e-mail, zbiranje podatkov o zaposlenih, testiranje zaposlenih. Zaposleni in oblike odvisnosti od opojnih substanc, AIDS in politika podjetij.

Dileme zdravstvenih tveganj in varnosti na delovnem mestu: dileme varstva pri delu in odgovornosti za nesreče pri delu. Dileme zdravstvenih tveganj in poklicnih bolezni: primer azbestoze. Stres in nasilje na delovnem mestu.

Zaposleni in podjetje
Dileme razkritja nezakonitih ali neetičnih ravnanj zaposlenih v podjetjih: pojem razkritja, razlogi za upravičeno razkritje, zaščita razkriteljev. Dileme varovanja poslovnih skrivnosti: vrste poslovnih skrivnosti, argumenti za varovanje poslovnih skrivnosti, omejitve varovanja poslovnih skrivnosti, vloga konkurenčne klavzule. Navzkrižje interesov: pojem in oblike, dileme razreševanja nazkrižja interesov. Dileme insiderstva in privilegiranih informacij: koncept insiderstva in zakonska ureditev.

Podjetja in varstvo potrošnikov
Razvoj potrošniškega gibanja in koncept pravic potrošnikov: razvoj varstva potrošnikov in njegova institucionalna ureditev: urad za varstvo potrošnikov in združenja potrošnikov. Različni vidiki informiranja potrošnikov, etične dileme oglaševanja in oglaševalski kodeks: primeri kršitve kodeksa. Odgovornost podjetij za varnost proizvodov: razvoj koncepta odgovornosti podjetij in današnja ureditev.

Varstvo okolja
Področja varstva okolja: zrak, voda, zemlja. Dileme učinkovitosti varstva okolja in ekološka gibanja. Varovanje okolja: strošek ali priložnost za podjetja. Sodobni koncepti politike varstva okolja: politika mehurja, nadomeščanje onesnaženja, trgovanje s pravicami. Kioto in varstvo okolja v sodobnem globalizacijskem kontekstu.

Nosilci predmeta

 
Na vrh strani