EF SEB LU logo

Strokovna praksa

predmet

Cilji predmeta

Namen strokovne prakse je, da se študenti seznanijo z delom in poslovanjem določenega podjetja ali druge družbene pravne osebe ter hkrati uporabljajo in preizkusijo na fakulteti pridobljena znanja pri obdelavi določenega ekonomsko- poslovnega problema v njej.

Cilj strokovne prakse je pridobitev kompetenc:
- Študent/ka zna povezati teoretična znanja s praktičnimi znanji in spoznanji ter izkušnjami
- Je usposobljen/a za spremljanje in vrednotenje poslovanja organizacije in reševanje ekonomskih problemov iz vsebinskega, organizacijskega in nstitucionalnega vidika.
- Pridobi praktične izkušnje pri načrtovanju, vodenju, izvajanju in vrednotenju poslovanja organizacije.
- Sodeluje z zaposlenimi v instituciji, kjer opravlja praktično delo in z njimi ustrezno komunicira.
- Pridobi znanja o pomenu, možnostih in oblikah osebnega strokovnega izobraževanja in o spodbujanju lastnega profesionalnega razvoja ter vseživljenjskega učenja in izobraževanja.
- Pridobi sposobnost upravljanja samega sebe, upravljanja z delom, upravljanja težav.
- Pozna konkretne situacije, različne vloge strokovnega sodelavca in procesov znotraj določene institucije in razvije poklicne kompetence.

Vsebina predmeta

Vsebina strokovne prakse je vezana na vsebino študijskega programa in predvsem na vsebino
študijske usmeritve posameznega študenta. Vsebino in program strokovne prakse ter delovne naloge študenta določi svetovalec v organizaciji v skladu z navodili o izvajanju strokovne prakse in s študijsko
usmeritvijo študenta.

 
Na vrh strani