EF FELU logo

European Union Law 2

predmet

Cilji predmeta

- Predmet je namenjen seznanitvi študentov s pravnimi vidiki EU in njenim organizacijskim ter funkcionalnim sestavom in obsega:
- oris določujočih prvin institucij in organov ter njihove pristojnosti,
- temeljna načela, na katerih temelji pravo EU,
- pravne vire EU in njihov učinek v državah članicah,
- štiri temeljne svoboščine prikazane na različnih področjih notranjega trga,
- razvoj in širitve področij skupnega urejanja od skupnega trga blaga, storitev, kapitala in delovne sile na skupno zunanjo politiko ter na druga področja skupnega življenja,
- ureditev inštitucij pravnega varstva in možnosti njihovega uveljavljanja.
- Študentje bodo spoznali tiste elemente pravnega reda EU, ki so nujno potrebni za razumevanje njenega sistema in delovanja.

Vsebina predmeta

1.Od prvih idej do nastanka EU:
1.1.Prve ideje o združitvi Evrope, Briandov memorandum o evropski federaciji, Churchillova ideja in nastajanje različnih oblik institucionalnega delovanja med državami, vizija Jean Monneta, 1.2.Ustanovitev Evropske skupnosti za premog in jeklo, Evropske gospodarske skupnosti in Evropske atomske skupnosti,
1.3.perspektive evropskih povezovalnih procesov
2.Institucije Evropske unije (združenj):
2.1.Evropski parlament (sestav, organizacija in volilni postopek, pristojnosti: posvetovalna funkcija, dajanje pobud, nadzorstvo),
2.2.Svet EU (sestav, organizacija in pristojnosti),
2.3.Evropska komisija (sestav, organizacija in pristojnosti),
2.4.Evropsko sodišče (sestav, organizacija in pristojnosti),
2.5.Evropsko računsko sodišče (sestav, organizacija in pristojnosti),
2.6.Gospodarski in socialni odbor, Regijski odbor, Evropska investicijska banka, Evropski svet, ter drugi organi in institucije EU (druge meddržavne institucije)
3.Pravna narava EU:
3.1. Razmerje med Evropsko unijo in državami članicami:
3.1.1. države članice kot pogodbene stranke,
3.1.2. prenos pristojnosti držav članic na EU,
3.1.3. razmerje med pravom EU in nacionalnim pravom držav članic,
3.1.4. izhodišča za oblikovanje in meje veljavnosti prava EU,
3.1.5. vezanost nacionalnih organov na svoj ustavni red pri vključitvi ciljnosti direktiv v zadevni nacionalni pravni red
4.Pravo in pravni viri Evropske unije:
4.1.splošne predpostavke, na katerih je zgrajeno pravo Evropske unije - temeljna načela prava
EU, izvedena iz temeljnih človekovih pravic in svoboščin,
4.2.načelo primarnosti in načelo in sekundarnosti,
4.3.načelo sorazmernosti,
4.4.načelo nediskriminatornosti,
4.5.načelo transparentnosti
4.6.druga temeljna načela prava EU
5.Pojem in viri pravo EU:
5.1.avtonomnost in primarnost prava EU- neposredni horizontalni in vertikalni učinek, sekundarno (izvedeno) pravo unije, uredbe in njihov neposredni pravni učinek, direktive in njihov posredni pravni učinek - izjemni primeri neposrednega učinkovanja direktiv (tristransko razmerje), odločbe, priporočila in stališča ter drugi neformalni pravni viri,


5.2.postopki pri sprejemanju abstraktnih pravnih aktov (konzultacijski, koncentracijski, postopek kooperacije in postopek sodelovanja),
5.3.izvršilni predpisi,
5.4.razlaga prava EU (načela in metode razlage, ter pravni standardi),
5.5.razmerje med pravom EU in nacionalnim pravom (neposredna uporaba primarnega prava in izjemoma sekundarnega prava), posredna uporaba izvedenega prava,
5.6.sankcije zaradi nespoštovanja skupnega prava
6.Oblike pravnega varstva:
6.1.Pristojnosti in postopek pred Sodiščem Evropskih skupnosti, pisni in ustni postopek,
6.1.1.neposredne tožbe: - tožba zaradi neizpolnitve obveznosti, - ničnostna tožba, - tožba zaradi molka organa, - ugovor nezakonitosti, - odškodninska tožba, - pritožbe
6.1.2.reševanje predhodnih vprašanj (posredni postopek po 234. člen PES): - razlaga PES, - odločanje o veljavnosti in razlagi aktov institucij Skupnosti in Evropske centralne banke, - razlaga statutov organov, ustanovljenih z aktom Sveta EU,
6.1.3.začasno zavarovanje v postopkih pred Sodiščem ES in pred sodišči nacionalnih držav članic,
6.1.4.postopek pred Sodiščem ES in drugi postopki (odgovornost Skupnosti za škodo, ki jo povzročijo njene institucije in uslužbenci (drugi odstavek 288. člena PES), neomejena pristojnost Sodišča ES pri določanju kazni iz določenih uredb (229. člen PES), mnenje o skladnosti sporazumov EU s PES (člen 300), delovnopravni spori (člen 36), spori v zvezi z Evropsko investicijsko banko in centralnimi bankami držav članic (člen 237), pristojnosti po konvencijah in protokolih med državami članicami), pritožbe zoper odločbe sodišča I. stopnje,
6.1.5.upravičenost do tožbe, predpostavke, pravovarstveni interes,
6.1.6.vsebina in učinki odločbe.
7.Temeljne ekonomske svoboščine
7.1.Prost promet blaga med državami članicami EU (EU kot carinska unija) - enotni trg kot prosta carinska cona; prepoved uvajanja obremenitev nacionalnih držav, ki bi imele enake učinke kot carine; prepoved diskriminatornih davkov ali davščin - prepoved uvajanja notranjih davkov na izdelke drugih držav članic, višjih kot za primerljivo (enakovredno) domače blago; prepoved uvajanja katerih koli olajšav za izvoz blaga v države članice in prepoved uvajanja izravnalnih dajatev ob uvozu blaga iz držav članic; skupna carinska tarifa in prepoved količnikih omejitev;
7.2.Prosto gibanje ljudi in delovne sile na enotnem notranjem trgu
7.2.1.vsebina pojma prosto gibanje delovne sile (delojemalcev), posamične pravice, socialno
pravo EU, prepoved omejitev pravice do svobodnega gibanja delovne sile ter dopustne
izjeme
7.2.2.svoboda pravnih subjektov do ustanovitve gospodarskih družb, podružnic in agencij
7.2.3.pojem in obseg svoboščine ter meje omejitev, pravica do ustanavljanja in harmonizacija
pravne ureditev nacionalnih držav s pravom EU
7.3.Pravica do svobodnega opravljanja storitev
7.3.1.pojem in meje omejitev te pravice, opravljanje storitev in izvoz storitev socialne narave
7.4.Prosto gibanje kapitala in prosti plačilni promet
7.4.1.področje svoboščine prostega gibanja kapitala, prepoved omejitev,
7.4.2.vloga prostega pretoka kapitala pri uresničevanju enotnega trga,
7.4.3.pojem in pomen prostega plačilnega prometa.
8.Konkurenčno pravo EU
8.1.teoretična izhodišča varstva konkurence na notranjem trgu,
8.2.PES in varstvo konkurence,
8.3.okviri uporabe konkurenčnega prava EU (ozemeljski, osebni, časovni in stvarni),
8.4.razmerje med ureditvijo varstva konkurence po pravu EU in ureditvijo varstva
konkurence po pravu nacionalnih držav,
8.5.področja, ki jih zajema konkurenčno pravo EU:
8.5.1.kartelni sporazumi, sklepi združenj in usklajena ravnanja (generalna klavzula in
izjeme),

8.5.2.zloraba obvladujočega položaja,
8.5.3.pojem obvladujoči položaj in opredelitev pojma zlorabe obvladujočega položaja ter
vpliva na notranji evropski trg, nadzor nad zlorabami obvladujočega položaja,
8.5.4.koncentracije in nadzor koncentracij po Uredbi 4064/89,
8.5.5.država in notranji trg, javna podjetja, državni monopoli - podjetja, pooblaščena za
opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena, monopolna podjetja in
kotestabilni trg ter prepoved državam članicam, glede sprejemanja novih omejitvenih
ukrepov.
9.Državne pomoči
9.1.opredelitev državnih pomoči po PES
9.2.nezdružljivost državnih pomoči z notranjim trgom, z notranjim trgom pogojno združljive
pomoči in načelno dopustne pomoči,
9.3.nadzor nad državnimi pomočmi in sodno varstvo
10.Dumping in protidumpinski postopki
10.1.protidumpinški postopki in carine, državne subvencije in izravnalne carine, postopki
11.Pravo EU in varstvo potrošnikov
11.1.razvoj varstva potrošnikov v pravu EU,
11.2.pravni viri in področja, ki jih ureja pravo EU, ter
11.3.harmonizacija varstva potrošnikov v nacionalnih državah članicah
12.Konkurenčno pravo EU in javna naročila
12.1.opredelitev pojma javno naročilo,
12.2.direktive EU o javnih naročilih in
12.3.urejanje javnega naročanja po pravu nacionalnih držav članic.
13.Varstvo intelektualne lastnine po pravu EU
13.1.patentno varstvo, varstvo blagovnih in storitvenih znamk in varstvo avtorskih pravic v EU,
13.2.intelektualna lastnina po pravu EU in harmonizacija z univerzalnimi konvencijami SOIL/in
STO (WTO), WIPO
14.Varstvo okolja
14.1.cilji okoljevarstvene politike EU,
14.2.ukrepi za njeno uresničevanje.
15.Socialna politika
15.1.skupna ali usklajena socialna politika,
15.2.cilji in ukrepi, jamstvo socialne varnosti, posebni socialno politični ukrepi, prepoved
diskriminacije,
15.3.pomen Evropskega socialnega sklada (socialne pravice delavcev)
16.Ekonomska in monetarna politika EU
16.1.opredelitev pojma
16.2.podrejenost držav članic ekonomski in monetarni politiki EU
16.3.ukrepi EU zoper države članice v primeru neusklajenega delovanja po 5. členu PES
17.Prometna politika
17.1.podlage za oblikovanje skupne prometne politike in njen razvoj,
17.2.trg prometnih storitev na notranjih trgih članic.
18.Kmetijska politika EU in urejanje trga kmetijskih pridelkov
18.1.Kmetijstvo - podlage in cilji agrarne politike EU,
18.2.strukturna politika na področju kmetijstva,
18.3.organizacija trga kmetijskih proizvodov,
18.4.skupna politika ribolova,
18.5.financiranje skupne agrarne politike,
19.Zunanja politika EU
19.1.PES in (skupni) notranji trg EU,
19.2.EU in GATT,
19.3.EU in WTO (EU kot partner v svetovnem trgovinskem sistemu)

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • sreda ob 11.00 v RZ-202
 
Na vrh strani