EF SEB LU logo

Računovodstvo v športnih organizacijah

predmet

Cilji predmeta

- Razložiti pomen računovodskih informacij za odločanje v športnih organizacijah.
- Razumeti vsebino računovodskih izkazov športnih organizacij.
- Obvladati osnove računovodske analize.
- Obvladati osnovne koncepte stroškov v športu.
- Pripraviti in uporabljati računovodske informacije za odločanje v športu.

Vsebina predmeta

1. Uvod v računovodstvo
1.1. Potrebe po računovodskih informacijah
1.2. Računovodski izkazi: značilnosti in oblikovanje
2. Bilanca stanja
2.1. Računovodstvo sredstev
2.2. Računovodstvo obveznosti do virov sredstev
3. Izkaz poslovnega izida
3.1. Prihodki
3.2. Odhodki
3.3. Povezanost bilance stanja in izkaza poslovnega izida
4. Izkaz finančnega izida
4.1. Namen izkaza finančnega izida
4.2. Izkaz finančnega izida
4.3. Povezanost bilance stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza finančnega izida
5. Analiza računovodskih izkazov
5.1. Vodoravna in navpična analiza računovodskih izkazov
5.2. Računovodski kazalniki
6. Računovodstvo za poslovno odločanje
6.1. Vrste poslovodnoračunovodskih informacij
7. Analiza stroškov glede na obseg poslovanja
7.1. Spremenljivi in stalni stroški
7.2. Točka preloma
8. Ugotavljanje dodatnih stroškov in prihodkov
8.1. Oblikovanje stroškov za različne namene
8.2. dodatni stroški in prihodki
9. Celotni stroški
9.1. Neposredni in posredni stroški
9.2. Računovodstvo stroškov po aktivnostih
9.3. Določanje cen in ugotavljanje dobičkonosnosti
10. Merjenje uspešnosti oddelkov
10.1. Standardni stroški
10.2. Oblikovanje predračuna
10.3. Analiziranje in poročanje o odmikih

1. Introduction to accounting
1.1. The need for accounting information
1.2. Accounting statements: nature and preparation
2. The balance sheet
2.1. Accounting for assets
2.2. Accounting for liabilities and equity
3. The income statement
3.1. Revenue recognition
3.2. Expense recognition
3.3. Relation between balance sheet and income statement
4. Fund flow statement
4.1. Purpose of the fund flow statement
4.2. Fund flow statement
4.3. Relation between balance sheet, income statement and fund flow statement
5. Financial statements analysis
5.1. Horizontal and vertical analysis of financial statements
5.2. Accounting ratios
6. Accounting for decision-making
6.1. Types of management accounting information
7. Cost-volume-profit analysis
7.1. Variable and fixed costs
7.2. Break-even point
8. Measuring relevant costs and revenues for decision-making
8.1. Cost constructions for various purposes
8.2. Incremental costs and revenues
9. Full costs
9.1. Direct and indirect costs
9.2. Activity-based costing
9.3. Pricing decisions and profitability analysis
10.Performance measurement
10.1. Standard costs
10.2. Budget preparation
10.3. Variance analysis

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • petek ob 9.00 v P306
 
Na vrh strani