EF SEB LU logo

Delovno pravo

predmet

Cilji predmeta

Cilj predmeta je, da študentke in študentje spoznajo pomen in temeljne značilnosti delovnega prava kot sklopa pravnih norm, ki urejajo razmerja med ljudmi pri delu tako, da se upošteva potrebo po gospodarskem napredku ob hkratnem upoštevanju potreb in dostojanstva delavcev. Predmet delovno pravo je oblikovan tako, da študent/ka pri njem osvoji poglobljeno teoretično znanje s področja individualnega in kolektivnega delovnega prava, to znanje pa zna kritično uporabiti v konkretnih delovnopravnih situacijah v praksi. Tako pridobljeno znanje je uporabno v majhnih in velikih podjetjih, kjer se bo študent/ka po diplomi srečeval/a z vsemi vidiki delovnih razmerij (sklepanje, potek, prenehanje), ki pomembno vplivajo na sprejemanje ekonomskih in poslovnih odločitev.

Vsebina predmeta

UVOD: Opredelitev pojma. Izvor in razvoj delovnega prava. Predmet delovnega prava. Povezanost in razmejitev do drugih pravnih področij. Sistematika: individualno in kolektivno delovno pravo; procesno delovno pravo. Načela delovnega prava. Človekove pravice in temeljne svoboščine na področju dela.
PRAVNI VIRI: Mednarodni pravni viri: Multilateralni (univerzalni, regionalni), bilateralni. Splošna deklaracija človekovih pravic. Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. Konvencije MOD. Evropska socialna listina (spremenjena). Evropska konvencija o človekovih pravicah. Pravni viri EU: ustanovitvene pogodbe, uredbe, direktive, ostalo. Notranji pravni viri: Heteronomni, avtonomni. Ustava, zakoni in drugi predpisi. Kolektivne pogodbe, splošni akti delodajalca, sporazum med delodajalcem in svetom delavcev. Socialno partnerstvo in tripartitno dogovarjanje; socialni sporazum.
INDIVIDUALNO DELOVNO PRAVO: Delovno razmerje. Delavec in delodajalec. Temeljne značilnosti.
Pogodba o zaposlitvi. Prepoved diskriminacije. Omejitev avtonomije pogodbenih strank. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Vsebina. Obilka. Obveznosti pogodbenih strank (delavec: opravljanje dela, obveznost obveščanja, prepoved škodljivega ravnanja, varovanje poslovne skrivnosti, prepoved konkurence; delodajalec: zagotavljanje dela, obveznost plačila, zagotavljanje varnih in zdravih delovnih razmer, varovanje delavčeve osebnosti, zasebnosti in dostojanstva pri delu).
Vrste pogodb o zaposlitvi (»tipična« in atipične oblike zaposlitve: pogodba o zaposlitvi za določen čas, s krajšim delovnim časom, za delo na domu, začasno delo, itd.).
Sprememba pogodbe o zaposlitvi. Suspenz pogodbe o zaposlitvi. Sprememba delodajalca.
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi. Različni načini prenehanja: potek časa, smrt delavca, smrt delodajalca – fizične osebe, na podlagi sporazuma strank, odpoved pogodbe o zaposlitvi, na podlagi sodbe sodišča, po samem zakonu, v drugih primerih. Odpoved pogodbe o zaposlitvi. Redna in izredna odpoved. Odpoved s strani delavca in odpoved s strani delodajalca. Odpovedni razlogi. Postopek pred odpovedjo. Vloga sindikata. Oblika in vsebina odpovedi. Odpoved s ponudbo nove pogodbe. Odpovedni roki. Odpravnina. Posebnosti: odpoved večjemu številu delavcev, odpoved v primeru stečaja, prisilne poravnave, likvidacije delodajalca in v drugih primerih prenehanja delodajalca. Posebno varstvo pred odpovedjo za določene skupine delavcev.
Pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja. Pripravništvo. Poskusno delo. Plačilo za delo. Delovni čas. Nočno delo. Odmori, počitki, letni dopust, druge odsotnosti z dela. Izobraževanje. Disciplinska in odškodninska odgovornost.
Varstvo določenih skupin delavcev (varstvo žensk, varstvo delavcev zaradi nosečnosti in starševstva, varstvo mlajših delavcev, varstvo invalidov, varstvo starejših delavcev, varstvo predstavnikov delavcev).
Inšpekcija dela.
KOLEKTIVNO DELOVNO PRAVO: Pojem. Združenja delavcev in delodajalcev. Sindikalna svoboda. Pogoji za organiziranje in delovanje sindikatov. Reprezentativnost sindikatov. Položaj sindikalnih zaupnikov. Kolektivno pogajanje. Stavka in druge sindikalne akcije. Sodelovanje delavcev pri odločanju (participacija delavcev).
PROCESNO DELOVNO PRAVO: Individualni in kolektivni delovni spor. Interesni in pravni spor. Delovna sodišča. Alternativni načini reševanja delovnih sporov: pomirjanje, mediacija, arbitraža.

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • četrtek ob 9.00 v ZOOM
  • Prosim za predhodni dogovor preko maila, da lahko pošljem ZOOM vabilo
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani