Finančno računovodstvo

Cilji predmeta

1. Nadgraditi znanje finančnega računovodstva iz elementarnega na srednjo raven zahtevnosti.
2 Poglobljeno razumevanje priprave računovodskih informacij za zunanje uporabnike.
3. Naučiti študente uporabiti teoretično znanje pri reševanju konkretnih problemov, s katerimi se soočajo pripravljalci računovodskih izkazov.
4. Naučiti študente o vsebini in izdelavi skupinskih izkazov
5. Seznaniti študente z etičnimi dilemami v računovodstvu.

Vsebina predmeta

1. Letno poročilo – pravni okvir računovodskega poročanja, razkritja po ZGD in MSRP, ključne razlike med SRS in MSRP
2. Poročanje o tveganjih in nefinančno poročanje o trajnostnem razvoju (GRI smernice, ESG)
3. Računovodsko merjenje sredstev in obveznosti (nadaljevanje osnov):
3.1. Osnovna sredstva, kratkoročna sredstva za prodajo, naložbene nepremičnine in najemi
3.2. Finančni instrumenti (finančne naložbe in finančni dolgovi) – razvrstitev in merjenje v skladu z MSRP in razkritja tveganj
3.3. Pogojne obveznosti, rezervacije in dolgoročni odloženi prihodki
4. Računovodsko obravnavanje popustov, rabatov, superrabatov, kasaskontov, asignacij, kompenzacij in prodaje terjatev
5. Razkritja izvenbilančnih poslov
6. Poročanje in analiza uspešnosti po poslovnih odsekih
7. Izkaz vseobsegajočega donosa
8. Skupina podjetij in konsolidirani računovodski izkazi
9. Transferne cene
10. Davčno računovodstvo:
10.1. Obračun DDV
10.2. Davek na dohodek pravnih oseb (DDPO)
10.3. Odloženi davki
11. Računovodstvo in etika

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • torek ob 10.15 v P-320
  • Govorilne ure potekajo v živo v P-320 ali preko aplikacije Zoom ob predhodnem dogovoru. Za govorilne ure je potreben v naprejšnji dogovor po e-mailu.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani