EF SEB LU logo

Pravo družb in poslovno pravo

predmet

Cilji predmeta

Predmet seznanja študente z zasnovo našega pravnega reda ter uvodom v Pravo evropske unije, s pravno ureditvijo korporacijskega prava ter najpomembnejšimi elementi vseh pravno organizacijskih oblik po določbah ZGD-1, z uvodom v obligacijsko pravo ter z osnovami stvarnega prava.Študentje pa si bodo pridobili tudi potrebna znanja v zvezi s pravnim varstvom pravic intelektualne lastnine.

Vsebina predmeta

1. Temeljni pravni pojmi in temelji državne ureditve: pravni red Republike Slovenije, tradicionalne pravne panoge, delitev oblasti in pravna država, pravni akti.

2. Osnove prava Evropske Unije

3. Uvod v stvarno pravo: pravni in ekonomski pojem stvarnih pravic, posamezne stvarne pravice.

4. Osnove obligacijskega prava: splošne značilnosti in viri obligacijskih razmerij, temeljna načela obligacijskega prava, sklenitev pravnih poslov, izražanje pogodbene volje, zagotavljanje pogodbene discipline, veljavnost pogodbe in prenehanje obligacijskega razmerja.

5. Uvod v korporacijsko pravo: opredelitev gospodarskih družb, osnovni kapital, sedež, dejavnost, zastopanje družb, sodni register, oris temeljnih značilnosti gospodarskih družb.

6. Prenehanje gospodarskih družb: kratek oris postopkov za prenehanje gospodarskih družb.

7. Osnove prava intelektualne lastnine: oris pravne ureditve avtorskih in sorodnih pravic ter pravic industrijske lastnine.

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • sreda ob 11.00 v RZ-202
  • Vse govorilne ure se zaradi pandemije COVID-19 izvajajo samo na podlagi predhodne najave.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani