EF SEB LU logo

Statistična analiza

predmet

Cilji predmeta

- Spoznati in nadgraditi poznavanje osnovnih statističnih metod.
- Pridobiti osnovna znanja s področja vzorčenja, ocenjevanja parametrov in proučevanja odvisnosti pojavov.
- Spoznati in samostojno uporabljati izbrano statistično programsko orodje.
- Razvijati kritično razmišljanje in sklepanje na podlagi podatkov.

Vsebina predmeta

- Uvod: ponovitev osnovnih statističnih pojmov in osnovne opisne statistike, oris opisne in sklepne statistike, pomen registrov za sklepno statistiko.
- Verjetnostne porazdelitve: splošni pojmi, normalna porazdelitev, standardizirana normalna porazdelitev.
- Osnove vzorčenja (enostavno slučajno vzorčenje): slučajna izbira enot, vzorčna ocena, cenilka, porazdelitev vzorčnih ocen.
- Ocenjevanje parametrov z velikimi vzorci: točkovna in intervalna ocena parametra.
- Vzorčenja z omejitvami.
- Teoretične osnove statističnega preizkušanja domnev: ničelna in
alternativna domneva, pravilni in nepravilni sklepi, verjetnost nepravilnih sklepov (napaka 1. in 2. vrste), postopek preizkušanja domnev.
- Preizkušanje domnev: o aritmetični sredini (in o razliki aritmetičnih sredin), o varianci (in o enakosti varianc), o deležu enot.
- Enostavna in multipla linearna regresija: izgradnja regresijskega modela, ocenjevanje parametrov in preizkušanje domnev o parametrih regresijske funkcije, izračun mer korelacije.
- Analiza odvisnosti med opisnimi spremenljivkami.
- Neparametrični testi.
- Analiza časovnih vrst: osnovni pojmi, klasični model časovne vrste, linearni in eksponentni trend, periodična komponenta.

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • četrtek ob 11.15 v RZ-403
 
Na vrh strani