EF SEB LU logo

Finančno računovodstvo

predmet

Cilji predmeta

1. Nadgraditi znanje finančnega računovodstva iz elementarnega na srednjo raven zahtevnosti.
2 Poglobljeno razumevanje priprave računovodskih informacij za zunanje uporabnike.
3. Naučiti študente uporabiti teoretično znanje pri reševanju konkretnih problemov, s katerimi se soočajo pripravljalci računovodskih izkazov.
4. Naučiti študente o vsebini in izdelavi skupinskih izkazov
5. Seznaniti študente z etičnimi dilemami v računovodstvu.

Vsebina predmeta

1. Letno poročilo – pravni okvir računovodskega poročanja, razkritja po ZGD in MSRP, kjučne razlike med SRS in MSRP
2. Poročanje o tveganjih in nefinančno poročanje (GRI smernice)
3. Računovodsko merjenje sredstev in obveznosti (nadaljevanje osnov)
3.1. Kratkoročna sredstva za prodajo in naložbene nepremičnine
3.2. Finančni inštrumenti (finančne naložbe in finančni dolgovi) – razvrstitev in merjenje v skladu z MSRP in razkritja tveganj
3.3. Pogojne obveznosti, rezervacije in dolgoročni odloženi prihodki
4. Računovodsko obravnavanje popustov, rabatov, kasaskontov, asignacij, kompenzacij in prodaje terjatev
5. Razkritja izvenbilančnih poslov
6. Poročanje in analiza uspešnosti po poslovnih odsekih
7. Izkaz vseobsegajočega donosa
8. Skupina podjetij in konsolidirani računovodski izkazi
9. Davčno računovodstvo: obračun DDV in davka na dohodek pravnih oseb (DDPO)
10. Računovodstvo odloženih davkov

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • sreda ob 10.30 v P-320
  • Govorilne ure potekajo v živo v P-320 ali preko aplikacije Zoom ob predhodnem dogovoru.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani