EF SEB LU logo

Revizija

predmet

Cilji predmeta

- Študente seznaniti z vrstami revidiranja, vsebino različnih vrst revidiranja in temeljnim namenom revidiranja.
- Poudariti pomen revidiranja, revizorjeve neodvisnosti in etike za kvalitetno upravljanje družb.
- Seznaniti študente z zakonsko podlago revidiranja in pravili stroke.
- Predstaviti študentom delo revizorja v vseh fazah revidiranja računovodskih izkazov, predstaviti pomen revizijskega načrta, revizorjeve postopke pri preizkušanju delovanja notranjih kontrol in preizkušanju podatkov, pojasniti vsebinsko razliko različnih vrst revizijskih mnenj in razloge za izdajo posamezne vrste mnenja.
- Predstaviti namen in osnove notranjega revidiranja.

Vsebina predmeta

1. Pojmovanje in razvoj revidiranja, vrste revidiranja (revidiranje računovodskih izkazov, revidiranje skladnosti s predpisi, revidiranje poslovanja)
2. Temeljni namen revidiranja računovodskih izkazov
3. Pomen revidiranja na področju upravljanja družb
4. Zakonska ureditev področja revidiranja (ZRev-2, Evropska direktiva 2014/56/EU, Evropska Uredba 537/2014)
5. Pravila stroke: Mednarodni standardi revidiranja, Kodeks etike računovodskih strokovnjakov (IFAC)
6. Neodvisnost v reviziji
7. Pomen etike v reviziji
8. Revizijski proces: načrtovanje revizije, preizkušanje delovanja notranjih kontrol, preizkušanje podatkov, izdelava revizijskega poročila
9. Notranje revidiranje

 
Na vrh strani