EF SEB LU logo

 

Potenciali povezovanja ribištva in turizma

znanstvena monografija

  • Avtor/ji:
  • /
  •  
  •  
  •  
  •  
Bibliografski podatki
EAN koda: 9789612402624
ISBN koda: 978-961-240-262-4
Fizični opis: 172 str.
Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana
Tisk: Copis
Datum izdaje: 1.7.2013
Pripeti dokumenti
PDF: Vsebina
O knjigi
Zavedanje o ekonomskih in socialnih ter okoljskih družbenih problemih, o nepravično razporejenih priložnostih in danostih, oblikuje politični dialog in spreminja naš odnos do ustaljenih načinov razmišljanja in ravnanja. Pojmovanje družbenega razvoja zgolj s strogo ekonomskega vidika se umika novim razvojnim konceptom. Tudi Slovenija ima sprejeto vizijo svojega razvoja, ki ima za cilj celovito blaginjo vsakega posameznika in posameznice (Šušteršič, Rojec & Korenika, 2005). Vizija razvoja se pri tem ne nanaša le na ekonomske, temveč vključuje tudi socialne, kulturne, okoljske, politične in tudi mednarodne cilje. Zaradi takšne postavitve ciljev je po svoji vsebini strategija razvoja Slovenije strategija trajnostnega razvoja.


Poslanstvo raziskav, ki so predstavljene v poglavjih, ki sledijo, je preučiti možne sinergijske učinke povezovanja ribištva in turizma. Končni cilj proučevanja teh pa je doseganje trajnostnega razvoja v Republiki Sloveniji zlasti na področju povezovanja ribištva in turizma. Izhajali smo iz teze, da je s turizmom moč valorizirati vire, ki so nastali zaradi ribištva na slovenski obali. Ti viri se nanašajo na naravne in kulturno-družbene vire, povezane z ribištvom, zato je namen te monografije izdelati model za trajnostno turistično valorizacijo naravnih kulturno-družbenih potencialov ribištva in ga uporabiti na primeru slovenske obale. Namen aplikacije modela je preveriti, kako trajnostno je naravnan odnos med ribištvom in turizmom, ugotoviti razkorake med (teoretičnimi) možnostmi in dejanskim stanjem, identificirati ključne ovire in omejujoče dejavnike za valorizacijo ribištva in njegove dediščine skozi turizem ter podati predloge za morebitno izboljšanje stanja. Zaradi interdisciplinarnosti monografije so pri posameznih poglavjih sodelovali različni strokovnjaki s slovenskih univerz ter prakse, v aplikativnem delu pa posredno v raziskavi najpomembnejši deležniki razvoja turizma in ribištva na Obali.


Da bi dosegli v prejšnjem odstavku opredeljeni namen, smo monografijo razdelili v številna poglavja. Uvodu sledi poglavje dr. Tanje Mihalič z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju EFUL). Prikazuje razvoj modela za trajnostno turistično valorizacijo potencialov ribištva. Iz tega poglavja so potem izvedena naslednja.

V drugem poglavju dr. Kir Kuščer (EFUL) z magistrom pravnih ved Žigo Gregoriničem predstavlja pravni okvir in evropske predpise in akte, ki regulirajo tudi slovensko ribištvo. V tretjem poglavju sodelavca s Fakultete za turistične študije – Turistice, Univerze na Primorskem, dr. Gorazd Sedmak in Saša Planinc opisujeta organiziranost slovenskega ribištva in turizma ter deležnike, ki so ključni za povezovanje in iskanje sinergij obeh področij.

Poglavje, ki navaja primere dobrih praks valorizacije ribištva, je pripravila dr. Ljubica Kneževič Cvelbar (EFUL). Na tej osnovi so v naslednjem poglavju identificirani trženjski potenciali ribištva in turizma, kot jih vidijo dr. Knežević Cvelbar, dr. Gorazd Sedmak, dr. Jure Pohar z Biotehniške fakultete UL, Saša Planinc in zunanja sodelavka Snežana Levstik, specialistka za ribištvo Kmetijske svetovalne službe Republike Slovenije.

V naslednjem poglavju starosta proučevanja dediščine na Slovenskem dr. Janez Bogataj predstavlja kulturno dediščino morskega ribištva in njegove potenciale za povezovanje s turizmom.

Aplikativni del monografije je delo avtoric dr. Tanje Mihalič, dr. Vesne Žabkar in dr. Ljubice Knežević Cvelbar (vse EFUL). Predstavljen je v šestem poglavju, ki prikazuje kvalitativno raziskavo na podlagi strukturanih globinskih intervjujev s ključnimi deležniki s področja razvoja turizma in ribiške ponudbe na slovenski Obali. Na osnovi rezultatov analize intervjujev in sekundarnih virov so podani tudi konkretni predlogi za izboljšanje pogojev za učinkovitejše in konstruktivno povezovanje ribištva in turizma.
Na vrh strani