EF SEB LU logo

Področja analize

Izbran tim strokovnjakov Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Gospodarske zbornice Slovenije in ICC Slovenia, za naročnika izvaja Analizo poslovanja podjetja na naslednjih področjih:

Analiza PRAVNEGA področja poslovanja podjetja

 • Analiza in standardizacija sklepanja ter izvajanja gospodarskih pogodb,
  • priprava splošnih prodajnih/nabavnih pogojev družbe,
  • priprava vzorčnih pogodb družbe (prodajna, zastopniška, distribucijska, posredniška, licenčna, franšizing, pogodba o izvajanju storitev, podizvajalske pogodbe ipd.);
 • Upravljanje in učinkovito reševanje gospodarskih sporov;
 • Korporacijski akti družbe;
 • Individualni in splošni delovnopravnih aktov družbe;
 • Upravljanje in zaščita intelektualne lastnine v podjetju;
 • Compliance, uveljavljanje korporativne integritete v podjetju

Analiza FINANČNEGA področja poslovanja podjetja, poslovnih tveganj in plan ščitenja

 • Analiza osnovnih kazalnikov profitabilnosti (dobiček/kapital, dobiček/sredstva, prihodek/sredstva). Primerjalno se lahko kazalniki izračunajo glede na prejšnja leta, načrtovane kazalnike, panogo ali izbrano podjetje;
 • Analiza prodaje in izterjave (koeficienti obračanja terjatev, dnevi vezave, tržni delež, lahko tudi novi kupci, življenjski cikel produkta itd.);
 • Analiza stroškov (struktura in gibanje stroškov);
 • Finančna analiza (analiziranje likvidnosti, struktura financiranja, možnosti dezinvestiranja in investiranja);
 • Analiza dejavnikov tveganja in izpostavljenosti na redke, ekstremne dogodke;
 • Plan ščitenja:
  • Načrt risk management sistema;
  • Analiza spremljanja izpostavljenosti na posameznih dejavnikih tveganja in izračun donosnosti posameznih segmentov/produktov poslovanja;
  • Pregled strukture - virov financiranja in ali ta upošteva tveganja, kot npr. tveganje refinanciranja, porasta obrestne mere;
  • Analiza optimalnosti strukture naloženih sredstev z vidika prevzetega tveganja in donosnosti.
EF

Analiza HRM področja v podjetju

 • Kadrovska analiza (fluktuacija, kompetence….);
 • Delovanje timov (organizacija, oblikovanje timov, sodelovanje v timih, dejavniki uspešnosti tima);
 • Sodelovanje, komuniciranje, obvladovanje konfliktov.

Analiza STRATEGIJE, ORGANIZACIJE, VODENJA SPREMEMB, INOVACIJ IN KONKURENČNOSTI

 • Moderiranje razvoja celovitega upravljaljsko-managerskega sistema s poudarkom na razvoju temeljnega strateško-organizacijskega procesa, ki predstavlja povezavo med lastniki oz. nadzornim svetom, upravo ter zaposlenimi v podjetju. V organizacijah obstaja nenehen izziv primerne urejenosti, dinamičnosti in po drugi strani primerne stabilnosti;
 • Organizacija in reorganizacija, vodenje sprememb;
 • Moderiranje razvoja (odprtih) inovacijskih sistemov;
 • Reorganizacija poslovnih procesov (inovativnosti, poprodaje, razvoja novih produktov, novih trgov).

Analiza učinkovitosti področja TRŽENJA v podjetju

 • Ocena tržne usmerjenosti celotnega podjetja;
 • Ocena tržne uspešnosti (tržni delež, prodaja, moč BZ, profitabilnost, zadovoljstvo);
 • Ocena blagovnih znamk (moč, razvoj);
 • Ocena trženjske strategije in načrtovanja;
 • Ocena trženjskih sistemov (npr. CRM);
 • Ocena trženjskih raziskav;
 • Ocena nabora izdelkov in storitev;
 • Ocena razvoja novih izdelkov;
 • Ocena trženjskih orodij in funkcij;
  • Ocena tržnega komuniciranja;
  • Ocena prodajne službe;
  • Ocena distribucije;
  • Ocena nadzora uspešnosti in učinkovitosti trženja.

Analiza POSLOVNIH STRATEGIJ IN MERJENJA USPEŠNOSTI v podjetju

 • Razvijanje strategij z metodologijo Balanced Scorecard 3. generacije;
 • Razvijanje sistemov kazalcev za nadzor nad uresničevanjem strategije (strateško merjenje uspešnosti);
 • Usklajevanje nagrajevanja zaposlenih s strategijo;
 • Merjenje uspešnosti kadrovskih dejavnosti (vključno z izračunom ROI izobraževanja);
 • Merjenje uspešnosti vlaganj v informacijsko tehnologijo in informatizacije poslovanja.

Dodatne informacije

brosura program 2015

Pošlji brošuro

Na vrh strani