EF SEB LU logo

GEN-I

GEN-I odpira priložnosti za mlade strokovnjake

EF

Družba GEN-I je največji dobavitelj električne energije in drugi največji ponudnik zemeljskega plina v Sloveniji. Matično podjetje je skupaj s 15 hčerinskimi družbami povezano v Skupino GEN-I, ki se uvršča med najhitreje rastoče akterje na energetskem trgu srednje in jugovzhodne Evrope.

Skupina deluje na 20 trgih na debelo, kjer sodeluje z več kot 150 partnerji na področju trgovanja z električno energijo in zemeljskim plinom, ter na 8 trgih na drobno. Globalna prisotnost GEN-I zaposlenim omogoča delovanje v mednarodnem okolju ter ob kontinuirani širitvi poslovanja nudi dovolj priložnosti za karierni razvoj.

Poslanstvo in vizija

Skupina GEN-I stalno uresničuje svojo zavezo zagotavljanja zanesljive in cenovno dostopne električne energije in zemeljskega plina. S profesionalnim in inovativnim pristopom ter razvejano globalno infrastrukturo učinkovito tržimo energente tako, da proizvodnim virom omogočamo konkurenčno odkupno ceno, končnim odjemalcem pa zagotavljamo kakovostne storitve, zanesljivo oskrbo in obvladovanje stroškov nakupa energije.

Naša vizija je postati najprodornejši in najbolj zanesljiv akter na energetskem trgu jugovzhodne Evrope. Zastavljene cilje uresničujemo s stalnim razvojem trgovalnih aktivnosti, inovativnimi produkti in negovanjem dolgoročnih partnerskih odnosov. S hitrostjo, prilagodljivostjo in vrhunskim znanjem izkoriščamo priložnosti na razvijajočih se energetskih trgih ter krepimo svojo prepoznavnost v regiji.

Z ustrezno notranjo organizacijo in odličnimi kadri bomo še naprej zagotavljali visoko stopnjo odzivnosti, izkoriščali tržne priložnosti, uvajali inovativen projektni pristop in podpirali poslovna partnerstva, ki prinašajo vzajemne koristi.

Vrednote

Spoštovanje izkazujemo s povezovalnim delovanjem posameznika, pripravljenostjo sprejemanja mnenj drugih ter z dejavnim iskanjem rešitev, ki pripomorejo k sledenju skupnim ciljem.

Odgovornost se kaže v prizadevnem odnosu do dela, prevzemanju odgovornosti za lastne rezultate in v nenehnem prizadevanju za dobre skupne rezultate.

Predanost je del naše korporacijske kulture in je izražena tako v odnosu zaposlenih do znanja, dela in sodelavcev kot tudi do poslovnih partnerjev.

Vključenost iščemo in pričakujemo pri vsakem sodelavcu in jo pojmujemo kot aktivno prizadevanje za uresničevanje skupnih ciljev ter prevzemanje pobude za njihovo realizacijo.

Prilagodljivost enačimo s pozitivno naravnanostjo do sprememb, v katerih vidimo priložnost za rast.

Zaposlujemo prodorne in zavzete kadre

Ključne prednosti Skupine GEN-I so prodornost, inovativni pristopi in hitro odzivanje na razmere na trgu, ki jih uspešno realiziramo z ekipo vrhunskih strokovnjakov in timskim delom. Uresničevanje poslovnih načrtov od zaposlenih zahteva neprestano dograjevanje obstoječega in pridobivanje novega znanja, izjemno prilagodljivost, dinamičnost, samoiniciativnost ter odlične medsebojne odnose in komunikacijo.

K razvoju svojih kadrov pristopamo sistematično, zato imamo poleg klasičnih izobraževanj na ravni Skupine vzpostavljen tudi celovit model ključnih kompetenc, ki definira ključne lastnosti, znanja in veščine zaposlenih, ter druge izobraževalne dejavnosti, odločilne za uspešno doseganje poslovnih ciljev. Vse postopke specializacije zaposlenih smo implementirali v vsakodnevno poslovno prakso in na vsa področja delovanja, saj smo prepričani, da je vlaganje v zaposlene ena najpomembnejših dodanih vrednosti Skupine GEN-I.

Splošne informacije

sedež podjetja: Vrbina 17, 8270 Krško
organizacijske enote:
  • OE Ljubljana, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana
  • OE Nova Gorica, Kromberk, Ulica Vinka Vodopivca 45a, 5000 Nova Gorica

Več na gen-i.si

Na vrh strani