EF SEB LU logo

Osnovne informacije

Doktorski študenti izbirajo med predmeti, seminarji ali delavnicami, ki jih organizira Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, partnerska institucija v okviru mednarodnih mrež doktorskih programov ali priznana mednarodna šola, ki izvaja akreditiran doktorski program. Del programa praviloma opravijo v tujini na šoli ali instituciji, za katero se dogovorijo z mentorjem in koordinatorjem doktorskega programa. Opravljene študijske obveznosti, preizkuse znanja in kreditne točke nato uveljavijo pri priznavanju v vpisanem študijskem programu.

Praviloma je ta del namenjen predvsem raziskovalnim seminarjem (seminarji, ki pokrivajo področja teoretičnih in empiričnih raziskav posamezne smeri) in sodelovanju s prispevkom na znanstvenih konferencah, raziskovalnih delavnicah, doktorskih seminarjih in znanstvenih seminarjih.

  • Študij se izvaja kot redni in izredni študij.
  • Predavanja potekajo v angleškem jeziku.
  • Študij traja 4 leta (osem semestrov).
  • Po opravljenih vseh s študijskim programom predpisanih študijskih in raziskovalnih obveznostih, kandidat pridobi znanstveni naziv doktor znanosti/doktorica znanosti. Naslov se okrajšano pred imenom zapiše kot dr.

Možni usmeritvi

Doktorski študent lahko izbira med usmeritvama Ekonomija in Poslovne vede. Znotraj slednjih pa med naslednjimi smermi:

USMERITEV EKONOMIJA SMERI: Ekonomija, Mednarodna ekonomija, Denar in finance
USMERITEV POSLOVNE VEDE SMERI: Management in organizacija, Trženje, Finančni management, Računovodstvo, Podjetništvo, Turizem, Mednarodno poslovanje, Informacijsko upravljalske vede, Operacijske raziskave, Poslovna logistika

Pogoji za napredovanje

Pogoj za napredovanje iz prvega v drugi letnik je predstavitev osnutka dispozicije doktorske disertacije, ki je tudi pogoj za pridobitev kreditnih točk za delo na disertaciji in opravljene organizirane oblike študija, predvidene za prvi letnik.

Pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik je potrjena tema doktorske disertacije na Senatu fakultete in opravljene organizirane oblike študija, predvidene za drugi letnik.

Za napredovanje v četrti letnik mora doktorand pridobiti skupaj 180 KT iz organiziranih oblik študija (opravljene vse izpitne obveznosti iz predmetov teoretičnih in metodoloških osnov ter iz izbirnih predmetov, aktivna udeležba na vsaj eni znanstveni konferenci, raziskovalnih delavnicah, doktorskih seminarjih, znanstvenih seminarjih in predstavitev napredka pri delu na doktorski disertaciji) in samostojnega dela na disertaciji. Samostojno delo na disertaciji dokaže s potrjeno temo doktorske disertacije na Senatu Univerze v Ljubljani.

Komisija za znanstveno raziskovalno delo in doktorski študij lahko izjemoma dovoli napredovanje med letniki študentu, ki ima za to opravičljive razloge in mu hkrati določi rok, do katerega mora izpolniti vse pogoje.

Doktorandi, ki niso, oziroma ne bodo redno napredovali, ter izpolnjujejo pogoje za nadaljevanje, nadaljujejo študij po trenutno veljavnem doktorskem študijskem programu.

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor znanosti je, da študent uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo v skupnem obsegu 240 ECTS kreditnih točk. Pred oddajo doktorske disertacije v oceno mora imeti doktorand objavljen članek (oziroma potrdilo, da je članek sprejet v objavo) iz vsebine doktorske disertacije, in sicer v publikacijah, ki jih fakulteta priznava kot ustrezne.

doctoral

Rok za oddajo prijav za študijsko leto 2022/2023 se je iztekel. Razpis za vpis v doktorski študijski program v študijskem letu 2023/2024 bo objavljen predvidoma februarja 2023.

pdf icon Pravila o doktorskem študijskem programu Ekonomske in poslovne vede

Dodatne povezave

Interdisciplinarni doktorski študijski programi, koordinirani na ravni UL

Na vrh strani