EF SEB LU logo

Prijava in vpis

doctoral

Prijava na doktorski študij mora obsegati:

 • kopijo prijavnega obrazca (elektronska prijava na spletnem portalu eVŠ:http://portal.evs.gov.si/prijava/),
 • overjeno kopijo diplome ali overjeno kopijo potrdila o diplomiranju na dodiplomski in podiplomski ravni študija (diplomanti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani dostavijo neoverjeno kopijo diplome ali neoverjeno kopijo potrdila o diplomiranju),
 • potrdilo o povprečni oceni izpitov na dodiplomski in podiplomski ravni študija (za diplomante Ekonomske fakultete potrdilo pridobimo mi),
 • v kolikor je kandidat zaključil dodiplomski oz. podiplomski študij v tujini, priloži odločbo fakultete o nadaljevanju študija na doktorskem programu oz. potrdilo o nostrifikaciji tuje diplome.

Poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka praviloma kandidat prijavi priloži tudi:

 • načrt dela oz. raziskovalni načrt (max. 300 besed oz. 2000 znakov) >>>
 • motivacijsko pismo (max. 300 besed oz. 2000 znakov) >>>
 • življenjepis
 • bibliografijo (v kolikor ima kandidat objavljene članke ali druge publikacije)
 • druge dokumente (kot npr. opravljeni GMAT ali GRE test),
 • listine o dobljenih nagradah in priznanjih.
 • soglasje o prevzemu mentorstva (V kolikor imate težave pri pridobivanju soglasja potencialnega mentorja, se, prosimo, obrnite na Enoto za doktorski študij).

Kandidat, ki je zaključil študijski program za pridobitev magisterija znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije, je dolžan priložiti še overjeno potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju na visokošolskem zavodu, na katerega je bil vpisan ter uradni izpis iz potrjenih in veljavnih učnih načrtov za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti.

Načrt dela oz. raziskovalni načrt

Namen raziskovalnega načrta je pokazati razumevanje znanstveno-raziskovalnega dela. Pričakuje se opis problema, ki ga kandidat namerava raziskovati in utemeljitev, zakaj to predstavlja znanstveni problem. Gre morda za novo področje raziskovanja, aplikacijo že obstoječe raziskave (znanstvenih izsledkov) na novo področje ali pa aplikacija obstoječih raziskav na novih podatkih? Je to že bil predmet raziskave, je to teorija, ki potrebuje empirično potrditev ali pa dokaz, da je neka trditev napačna? Kako bodo odgovori na vprašanja prispevali k razvoju znanosti na področju raziskovanja? Pričakuje se razmislek o uporabi znanstvenih metod potrebnih za odgovore na zastavljena vprašanja. Je to študija primera ali pa so to kvalitativne ali kvantitativne raziskovalne metode?

Priporoča se izdelava načrta v angleškem jeziku.

Motivacijsko pismo

Motivacijsko pismo naj vsebuje:

 • razloge za vpis na doktorski program,
 • pripravljenost oziroma odločenost kandidata za dokončanje študija,
 • pričakovanja od študija,
 • možnosti, ki jih kandidat za razvoj svoje kariere pričakuje,
 • usklajevanje študijskih obveznostmi s privatnimi, hobiji, itd.
 • V kolikor nameravate študirati izredno, kako boste usklajevali študijske obveznosti s službenimi in družinskimi?

Motivacijsko pismo se priporoča v angleškem jeziku.

Rok za prijavo za vpis in vpis na doktorski program

Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 24. junija 2019 oddati prijavo za vpis.

Kandidati morajo obrazec elektronsko poslane prijave OBVEZNO natisniti, podpisati ter ga skupaj s prilogami v roku prinesti osebno v Enoto za doktorski študij ali priporočeno poslati na naslov:

Ekonomska fakulteta
Enota za doktorski študij
Kardeljeva pl. 17
1000, Ljubljana

Kandidati, ki bodo oddali popolno prijavo, bodo povabljeni na ustni izpit znotraj roka dvajsetih delovnih dni po zaključenem postopku sprejemanja prijav (od 28. junija do predvidoma 19. julija 2019).

Vpis bo potekal do 30. septembra 2019 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17.

Vabimo vas na informativni dan, ki bo v torek, 12. marca 2019 ob 17. uri v predavalnici MBA (P 119).

Vpis

Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 24. junija 2019 oddati prijavo za vpis.

pdf icon Doktorska poletna šola

Dodatne informacije za doktorski študij

Dodatne povezave

Interdisciplinarni doktorski študijski programi, koordinirani na ravni UL

Na vrh strani