EF SEB LU logo

Razpisane teme doktorskih disertacij

Seznam potencialnih mentorjev ter področij, ki jih pokrivajo. V seznamu so profesorji, ki so posredovali konkretne predloge za teme doktorskih disertacij. Poleg pedagogov s seznama so mentorji lahko tudi drugi akademsko kvalificirani profesorji. Z vsemi se lahko dogovorite tudi za mentoriranje druge teme izven tega seznama na istem ali sorodnem raziskovalnem področju. Prosimo vas, da se, predenj vzpostavite stik s profesorjem, za dodatne informacije obrnete na Enoto za doktorski študij.

Za informacije o posameznih temah pri navedenih mentorjih kliknite na ime mentorja. Geslo je »feluphd«.

Profesor Raziskovalno področje
doc. dr. Darija Aleksić Organizacijsko vedenje; poslovna etika
doc. dr. Mateja Bodlaj Trženje
Trženje v majhnih in srednje velikih podjetjih (MSP)
prof. dr. Jaka Cepec Insolvenčno pravo, Ekonomska analiza prava
prof. dr. Andreja Cirman Ekonomija (Nepremičnine / Osebne finance)
prof. dr. Simon Čadež Trajnostni razvoj, Upravljanje raziskovanja, Poslovno računovodstvo
prof. dr. Barbara Čater Trženje / Poslovne vede
prof. dr. Tomaž Čater Strateški management (Okoljske strategije, Razvijanje strategije, Uresničevanje strategije, Management sprememb), Management (Letno planiranje poslovanja, Management v športu)
prof. dr. Matej Černe Inovacijske politike, Management inovativnosti
Management, Management inovativnosti
Management inovativnosti, Podjetništvo
Organizacijsko vedenje, Management ustvarjalnosti
Management, Organizacijsko vedenje, Management znanja
Management, Organizacijsko vedenje, Vodenje
doc. dr. Ana Čertanec Pravo človekovih pravic, potrošniško pravo, pogodbeno pravo
doc. dr. Matjaž Črnigoj Poslovne finance, finančni management in vrednotenje podjetij
prof. dr. Jože Damijan Mednarodna trgovina / Ekonomija
prof.dr. Vlado Dimovski Management in organizacija
prof. dr. Petra Došenović Bonča Ekonomika zdravstva
Ekonomika zdravstva in zdravstvena politika
prof. dr. Mateja Drnovšek Podjetništvo, Akademsko podjetništvo, Notranje podjetništvo
doc. dr. Jure Erjavec Management oskrbovalnih verig
Logistika
Digitalna preobrazba
prof. dr. Liljana Ferbar Tratar Operacijska raziskovanja / Matematika / Ekonomija
prof. dr. Mirko Gradišar Operacijska raziskovanja / Informacijski sistemi
doc. dr. Barbara Grah Management in organizacija
prof. dr. Nevenka Hrovatin Ekonomija
Energetska ekonomika
prof. dr. Mojca Indihar Štemberger Digitalna preobrazba
Poslovna informatika
doc. dddr. Igor Ivašković Strateški management v športnih organizacijah, neprofitnih organizacijah
Ravnanje z ljudmi pri delu v športnih organizacijah
prof. dr. Jurij Jaklič Management informacijskih sistemov, Sistemi za podporo poslovnemu odločanju
prof. dr. Marko Jaklič Inovativnost, Raziskovalna in inovacijska politika
prof. dr. Marko Jakšič Management oskrbnih verig
Management proizvodnje in oskrbnih verig
Proizvodni management
prof. dr. Robert Kaše Management, Management človeških virov, Management Talenta, Kariere, Timi in timsko delo, Socialna omrežja
prof. dr. Aleksandar Kešeljević Ekonomija / Primerjalna analiza ekonomskih sistemov / Institucionalna ekonomija
prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar in Albert Assaf, Ph.D., Professor Turizem / Trženje v turizmu
Turizem / Management v turizmu
prof. dr. Tomaž Kolar Obnašanje potrošnikov, turizem
Obnašanje potrošnikov, Strategija socialnega trženja
Obnašanje potrošnikov, Vedenjska ekonomija
Strateško trženje
Trženje; Trženje storitev, Obnašanje potrošnikov
prof. dr. Matjaž Koman Ekonomija
prof. dr. Maja Konečnik Ruzzier Trženje, blagovne znamke, trženje destinacij, blagovne znamke v zagonskih podjetjih, blagovne znamke v digitalnem svetu, trajnost in blagovne znamke
prof. dr. Mateja Kos Koklič Trženje (obnašanje potrošnikov)
doc. dr. Patricia Kotnik Podjetništvo/Podjetniške finance
prof. dr. Črt Kostevc Mednarodna trgovina / Inovacije in rast/Ekonometrija
prof. dr. Mitja Kovač Pravo in ekonomija
doc. dr. Kir Kuščer Gorski turizem
Transport
prof. dr. Matej Lahovnik Management / Strateški management
Strateški management / Združitve in pripojitve
Strateški management / Korporacijsko upravljanje
doc.dr. Jaka Lindič Podjetništvo
prof. dr. Igor Lončarski Finančna ekonomija
doc.dr. Anton Manfreda Digitalna preobrazba
Privzemanje tehnologij
Pametna mesta
prof. dr. Mojca Marc Management/Poslovodno računovodstvo/Ekonomika podjetja
prof. dr. Matej Marinč Finance / Bančništvo
prof. dr. Igor Masten Ekonometrija časovnih vrst
Ekonomija
prof. dr. Tanja Mihalič Ekonomija turizma/ Trajnostni razvoj
doc. dr. Barbara Mörec Računovodstvo / Finance
Računovodstvo
prof. dr. Irena Ograjenšek Ekonomija
Trženjsko raziskovanje / Statistično izobraževanje
doc. dr. Tamara Pavasović Trošt Turizem, Sociologija turizma
Mednarodno poslovanje, Sociologija mednarodnega poslovanja
prof. dr. Darja Peljhan Management/Poslovodno računovodstvo
prof. dr. Judita Peterlin Management; Trajnostni management; Vodenje
prof. dr. Gregor Pfajfar (somentor prof. dr. Aviv Shoham) Mednarodno poslovanje / Mednarodno trženje
prof. dr. Sašo Polanec Ekonomija
prof. dr. Nina Ponikvar Ekonomija in poslovna ekonomija (cenovne in investicijske odločitve, potrošna funkcija, panožna in podjetniška dinamika)
Metode ekonomske evalvacije (analiza stroškov in dobrobiti, družbena stopnja donosa)
Podjetniški specifični viri in uspešnost poslovanja
prof. dr. Aleš Popovič Management, strategije in poslovna vrednost IT
Poslovni modeli in digitalna transformacija
Podatkovna analitika in umetna inteligenca
Socialni mediji in sodelovanje
prof. dr. Vasja Rant Mednarodne finance
Mednarodno bančništvo
Evropska ekonomska intergacija
prof. dr. Tjaša Redek Ekonomija
prof. dr. Jože Sambt Ekonomija
doc. dr. Alenka Slavec Gomezel Podjetništvo, socialno podjetništvo, psihologija podjetnikov, financiranje podjetništva, podporno okolje za podjetništvo
prof. dr. Anja Svetina Nabergoj in prof. dr. Marko Pahor Usklajevanje dela in družine, Družini prijazne podjetniške prakse
prof. dr. Matej Švigelj Ekonomija, Ekonomika telekomunikacij, Ekonomika energetike
prof. dr. Peter Trkman Poslovna informatika, Logistika
prof. dr. Miroslav Verbič Ekonometrija / Ekonomija
Ekonomija / Statistika / Ekonometrija
Poslovne vede / Statistika / Ekonometrija
prof. dr. Irena Vida Trženje / Mednarodno poslovanje
prof. dr. Alenka Vrbinc Tržno komuniciranje
prof. dr. Katja Zajc Kejžar Mednarodna ekonomija
prof. dr. Jelena Zorić Ekonomija (Analiza učinkovitosti)
Ekonomija (Energijska ekonomika/Energijska učinkovitost)
doc. dr. Blaž Zupan Podjetništvo
Inovacije, Dizajnerski pristop
prof. dr. Vesna Žabkar Trženje
prof. dr. Jana Žnidaršič Management, upravljanje s človeškimi viri
Poslovno komuniciranje, podjetništvo, management neprofitne organizacije
prof. dr. Jana Žnidaršič Management, upravljanje s človeškimi viri
Poslovno komuniciranje, podjetništvo, management neprofitne organizacije
Predstavitev članov katedre za poslovno informatiko in logistiko  

Vpis

Rok za oddajo prijav za študijsko leto 2021/2022 se je iztekel. Razpis za vpis v doktorski študijski program v študijskem letu 2022/2023 bo objavljen predvidoma v začetku februarja 2022.

pdf icon Pravila o doktorskem študijskem programu Ekonomske in poslovne vede

Dodatne povezave

Interdisciplinarni doktorski študijski programi, koordinirani na ravni UL

Na vrh strani