EF SEB LU logo

Vpisni pogoji in merila za izbiro

V študijskem letu 2020/21 je razpisanih 20 vpisnih mest.


doctoral

V program se lahko vpiše vsak, ki je končal:

 • študijski program druge stopnje;
 • študijski program, za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004;
 • študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program, če opravi študijske obveznosti, določene s programom v obsegu 36 kreditnih točk;
 • magisterij znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (ob vpisu se kandidatom skladno z zakonom prizna 60 kreditnih točk ECTS);
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program tuje univerze v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UL.

Pri izbiri kandidatov se upošteva:

 1. uspeh pri podiplomskem študiju - do 30 točk
  Oceno uspeha pri podiplomskem študiju sestavlja:
  • povprečna ocena opravljenih izpitov na podiplomskem študiju - do 20 točk
  • diploma podiplomskega študijskega programa - do 10 točk
 2. uspeh pri ustnem izpitu – do 70 točk
  Komisija na ustnem izpitu oceni naslednje:
  • dosedanjo uspešnost pri študiju – do 10 točk:
   • povprečna ocena opravljenih izpitov na dodiplomskem študiju
   • ustrezna predhodna znanja
  • znanstveno-raziskovalni potencial – do 15 točk:
   • razumevanje znanstvenega raziskovanja, ki ga izkazuje v okvirnem raziskovalnem predlogu
   • ujemanje področja raziskovanja z raziskovalnim delom na EF
  • motivacijo kandidata – do 15 točk:
   • motivacijo kandidata, kot jo izkazuje v motivacijskem pismu in na razgovoru
   • pridobljeno neodvisno financiranje za najmanj 50 odstotkov zaposlitve (mladi raziskovalec iz gospodarstva, mednarodna štipendija,...)
  • dosedanje raziskovalno delo kandidata (objave člankov, publikacij) – do 15 točk:
   • objavljen znanstveni članek
   • strokovna publikacija
  • drugo (npr. opravljen GMAT, GRE test, nagrade, priznanja…) – do 15 točk

Vpis

Razpis za vpis v doktorski študijski program v študijskem letu 2021/2022 bo objavljen predvidoma v začetku februarja 2021.

Obvestilo doktorskim študentom (Spremembe in dopolnitve Pravilnika o doktorskem študiju UL)

pdf icon Pravila o doktorskem študijskem programu Ekonomske in poslovne vede

Dodatne povezave

Interdisciplinarni doktorski študijski programi, koordinirani na ravni UL

Na vrh strani