EF FELU logo

Energetsko učinkovita sanacija UL EF

"Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb"

Pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS je bil 30. novembra 2012 objavljen: JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA ENERGETSKO SANACIJO STAVB JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU VISOKEGA ŠOLSTVA IN ZNANOSTI, KATERIH USTANOVITELJ JE REPUBLIKA SLOVENIJA IN SO V PRISTOJNOSTI MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007-2013, 6. RAZVOJNE PRIORITETE "TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE" 1. PREDNOSTNE USMERITVE "ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH STAVB"

Univerza v Ljubljani, ki je oddala vlogo za energetsko sanacijo objekta Ekonomske fakultete, je bila s prijavo uspešna.

Ključne aktivnosti v okviru energetske sanacije Ekonomske fakultete so:

  • Posodobitev in optimizacija ogrevalnega sistema (zamenjava radiatorjev s konvektorji)
  • Vgradnja prenosnikov za vračanje toplote
  • Vgradnja generatorjev hladu
  • Posodobitev klimatizacijskega sistema
  • Zamenjava notranjega in zunanjega hladilnega agregata
  • Vgradnja črpalk s frekvenčno regulacijo
  • Vgradnja toplotne črpalke
  • Zamenjava luči, posodobitev električnih povezav
  • Sanacija toplotnih mostov pri okenskih rešetkah
  • Nadgradnja centralnega nadzornega sistema, izvajanje on-line meritev porabe energije

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja:

Skupaj stroški 2.122.121 EUR
EU sredstva – Kohezijski sklad 1.366.058 EUR
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 241.069 EUR
Lastna sredstva 514.994 EUR

Rok za izvedbo operacije: 15.9.2014


Načrtuje se 872 MWh prihranka toplote na leto (36%) ter 305 MWh prihranka električne energije (25%). Iz obnovljivih virov energije bomo na leto proizvedli 376 MWh. Skupni ocenjeni prihranki po izvedbi investicije so ocenjeni na 160.000 €/letno. Zaradi nižje porabe energije bo zmanjšan izpust CO2 v ozračje za 510 ton/letno, zagotovljeni bodo enakovredni izobraževalni pogoji v vseh učilnicah na fakulteti.

Na vrh strani