EF SEB LU logo

Ravnanje z ljudmi pri delu

Delavnica: KAKO NAGRADITI USPEŠNE

Enodnevna delavnica
Predavatelja: izr. prof. dr. Robert Kaše in izr. prof. dr. Nada Zupan

Namen delavnice je, da se udeleženci v svoje organizacije vrnejo s konkretnimi rešitvami za nagrajevanje zaposlenih, ki bodo pozitivno vplivale na večjo motiviranost.

Več o delavnici >>>

Motiviranost ljudi je eden glavnih izzivov v podjetjih. V manj ugodnih pogojih poslovanja temu izzivu stopnjo težavnosti povečujejo še omejene finančne možnosti ter nasploh neugodna motivacijska klima v širšem okolju. Za povečevanje motiviranosti moramo poiskati nove vzvode, stopiti izven običajnih okvirjev in uporabiti več ustvarjalnosti. To velja tudi za nagrajevanju zaposlenih, ko s kombinacijo enostavnih in hitrih nagrad ter ustreznih sistemov za nagrajevanje uspešnosti na dolgi rok lahko tudi v manj ugodnih delih gospodarskega cikla spodbujamo zaposlene in managerje k bolj podjetnemu vedenju in sprostimo določeni denarni tok, ko ga podjetja najbolj potrebujejo. Namen delavnice je, da se udeleženci v svoje organizacije vrnejo s konkretnimi rešitvami za nagrajevanje zaposlenih, ki bodo pozitivno vplivale na večjo motiviranost.

Po predstavitvi sodobnih smernic sistemov plač in nagrajevanja bomo z udeleženci opredelili problemske situacije, ki jih bomo v različnih timih reševali v zaključnem delu delavnice. Strokovno podlago za oblikovanje konkretnih rešitev bomo ponudili v zgoščenem prikazu možnosti kratkoročnega in dolgoročnega povezovanja plač z uspešnostjo posameznika, skupine ali podjetja, ki tako znižujejo pritisk na fiksne stroške. Posebej bomo prikazali še možnosti uporabe stroškovno manj zahtevnih oblik nagrajevanja.

Komu je seminar namenjen:

 • Managerjem, ki so odgovorni za motiviranost zaposlenih.
 • Oblikovalcem sistemov plač in nagrajevanja.
 • Kadrovskim managerjem.

Kratka vsebina:

 • kako vgraditi motivacijske vzvode v sistem plač in nagrajevanja,
 • kako kratkoročno in dolgoročno povezati plače z uspešnostjo,
 • ustvarjalno oblikovanje stroškovno manj zahtevnih nagrad.

O predavateljih:

Robert Kaše je izredni profesor za management na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s socialnimi omrežji, strateškim in mednarodnim managementom človeških virov, prenosom znanja ter karierami. Svoje raziskovalno delo objavlja v uglednih mednarodnih revijah in je član uredniškega odbora vodilne svetovne revije na področju managmenta človeških virov Human Resource Managment (Wiley) ter ambasador HR divizije Academy of Management za Slovenijo. Ker trdno verjame v nujnost povezovanja raziskovalne dejavnosti s prakso, aktivno sodeluje v Slovenski kadrovski zvezi ter redno dela na aplikativnih projektih, kjer posreduje znanje in se uči od zanimivih podjetij.

Nada Zupan je izredna profesorica za management na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Njena glavna področja pedagoškega in raziskovalnega dela so strateški management človeških virov, sistemi zagotavljanja uspešnosti zaposlenih ter sistemi plač in nagrajevanja. Poleg več znanstvenih in strokovnih prispevkov je tudi avtorica knjige Nagradite uspešne in sourednica knjige Menedžment človeških virov. V zadnjih dvajsetih letih je izvedla številna managerska usposabljanja in svetovalne projekte.

DAN 1 (26.9.2013)

Ura Program
8:30-10:00 Zajtrk z D.School aktivnostmi
10:00-11:30 Seminar: Sodobne smernice in izzivi pri nagrajevanju uspešnosti – opredelitev problemskih situacij
11:30-11:45 Odmor
11:45-13:30 Seminar: Kratkoročno in dolgoročno povezovanje plač in stroškovno manj zahtevnih nagrad z uspešnostjo
13:30-14:30 Kosilo
14:30-16:00 Kreativna delavnica – reševanje problemskih situacij, predstavitve in razprava
Prijava na delavnico: KAKO NAGRADITI USPEŠNE

Seminar z Delavnico: Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih

Enodnevni seminar z delavnico
Predavatelj: izr. prof. dr. Miha Škerlavaj

Interaktiven seminar z delavnico, ki gradi na izkustvenem učenju prilagojenem konkretnim potrebam udeležencev, timskem delu, praktičnih vajah in primerih, ogledu in analizi videomaterialov, vprašalnikih, skupinski diskusiji in dialogu ter samo-refleksiji. Gre za uveljavljen seminar z delavnico z izjemno zadovoljnimi udeleženci ter konkretnimi rezultati za njihove organizacije.

Več o seminarju z delavnico >>>

Namen enodnevnega seminarja z delavnico »Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih« je zainteresiranim skupinam:

 • nazorno predstaviti kaj razumemo pod pojmoma ustvarjalnost in inovativnost;
 • opredeliti in ponazoriti različne zvrsti inovacij (netehnološke in tehnološke, s poudarkom na storitvenih, procesnih, managerskih, odprtih in inovacijah v poslovnih modelih);
 • izpostaviti pomen inovacij za organizacijo in ljudi v njej;
 • opozoriti na največje napake, ki škodijo procesu inovativnosti;
 • predstaviti praktične primere in orodja spodbujanja inovativnosti v slovenskih in mednarodnih organizacijah (npr. motiviranje zaposlenih za ustvarjalnost in inovativnost, inovacijski (idejni) sistemi, organizacijska kultura inovativnosti, HR prakse, podpora neposrednih vodij, odprte inovacije – vključevanje strank v inovacijski proces, inovacije v poslovnih modelih).

Komu je seminar z delavnico namenjen:

Seminar je namenjem vsem skupinam ljudi v organizacijah, ki jih zanima spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih, še posebej pa:

 • članom uprav zadolženih za kadrovske zadeve in ali poslovni razvoj;
 • neposrednim vodjem;
 • HRM vodjem in strokovnim sodelavcem;
 • vodjem in sodelavcem na področju raziskav in razvoja;
 • članom komisij za inovacije.

Kratka vsebina:

Seminar bo udeležencem pomagal:

 • prepoznati različne tipe inovacij, ki se pojavljajo pri delu v njihovih organizacijah;
 • znati uporabiti ustrezna orodja in pristope za spodbujanje ustvarjalnih in potencialno inovativnih idej;
 • znati pretvarjati ustvarjalne ideje v tržno zanimive inovacije;
 • biti pozoren na napake zaviranja inovativnosti in jih znati odpravljati;
 • pripraviti konkreten akcijski načrt vezan na konkretno delovno mesto udeleženca delavnice.

O predavatelju:

Miha Škerlavaj je zaposlen na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani kot izredni profesor za področje managementa in organizacije kot tudi na Centru odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo kot vodja Centra za raziskovanje inovativnosti (CERINNO). Na BI Norwegian Business School v Oslu deluje kot pridruženi izredni profesor za področje organizacijskega vedenja. Raziskovalno, pedagoško in svetovalno se ukvarja s področjem sodobnih konceptov in orodij managementa (management ustvarjalnosti in inovativnosti, management sprememb, management omrežij znanja in inovacij, organizacijska kultura, in organizacijsko učenje), za kar prejema številne mednarodne nagrade in priznanja. Kot edini Slovenec v zgodovini je kot vodilni avtor so-objavil prispevek v ugledni znanstveni reviji Academy of management journal na temo skrivanja znanja in ustvarjalnosti zaposelnih. Skozi svetovalne projekte, študije, seminarje ter poslovne akademije je aktivno povezan z gospodarstvom. Vodi delavnice, seminarje in poslovne akademije s področij managementa ustvarjalnosti in inovativnosti, obvladovanja sprememb, spretnosti in tehnik obvladovanja časa, zavzetosti zaposlenih ter organizacijske kulture. Več informacij o njegovem strokovnem delu najdete na spletni strani http://www.mihaskerlavaj.net.

DAN 2 (27.9.2013)

Ura Program
8:30-10:00 Zajtrk z D.School aktivnostmi
10:00-11:30 Seminar: Inovacije: kaj in zakaj?
11:30-11:45 Odmor
11:45-13:30 Seminar: Inovacije: kako?
13:30-14:30 Kosilo
14:30-16:00 Delavnica: Tri, štiri, akcija!
16:00-16:15 Odmor
16:15-18:00 Predavanje posebnega gosta in podelitev certifikatov
Prijava na seminar z delavnico: Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih

Oglejte si nabor vseh seminarjev in delavnic. >>>
 • Želite izvedeti več? Pokličite nas ali nas kontaktirajte preko e-naslova in z veseljem vam bomo pomagali. S klikom na spodnji gumb lahko oddate svoje podatke in mi bomo kontaktirali vas.

Oddaj kontakt

 • E: cpoef@ef.uni-lj.si
 • T: (01) 5892-492
 • Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Kardeljeva ploščad 17
Na vrh strani