Načrt integritete

Univerza v Ljubljani je v skladu s 47. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pripravila načrt integritete in ga 3. junija 2011 oddala Komisiji za preprečevanje korupcije. Načrt integritete Univerze v Ljubljani je pripravljala delovna skupina s predstavniki članic, tudi tremi predstavniki Ekonomske fakultete. Načrt integritete UL je enoten za vse članice, je pa skladen z ugotovitvami vodstva Ekonomske fakultete o tveganjih na področju visokega šolstva v našem okolju. Vsebuje tudi naš načrt ukrepov za preprečevanje kršitev veljavne zakonodaje in dvigovanje integritete med člani akademske skupnosti.

Pomembne povezave, ki urejajo ravnanje javnih uslužbencev in študentov:

  1. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK),
  2. Zakon o javnih uslužbencih (ZJU),
  3. Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Kodeks RJU).

Kontakt:

  • Pobude in predlogi so dobrodošli na elektronskem naslovu Etične komisije, ki bo na vašo željo pripravljena o pobudi oziroma predlogu, z vami tudi osebno spregovoriti.
  • eticna.komisija@ef.uni-lj.si

Dodatne povezave:

Na vrh strani