EF SEB LU logo

Je vaša želja postati uspešen manager ali managerka športne organizacije? Si želite osvojiti najnovejša znanja in spretnosti na področjih, kot so management, trženje in financiranje v športu, s poudarkom na uveljavljenih, znanstveno potrjenih pristopih?

Uresničite si te želje z vpisom na magistrski program Management v športu! Po končanem študiju boste razumeli najsodobnejše koncepte strateškega managementa v športu, managementa športnih prireditev, managementa športnih objektov, trženja v športu, financiranja športnih organizacij, ravnanja z ljudmi v športnih organizacijah itd., kar vam bo pomagalo pri reševanju najtežjih managerskih izzivov v poslovni praksi.

Trajanje študija 2 leti (4 semestri)
Obseg ECTS 120 ECTS kreditnih točk
Načini študija izredno
Naziv magister/magistrica managementa v športu (mag. manag. šp.)

Zbornik študijskega programa MŠPORT

pdf icon ZBORNIK MSPORT 2023/24

pdf icon ZBORNIK MSPORT 2022/23

pdf icon ZBORNIK MSPORT 2021/22

pdf icon ZBORNIK MSPORT 2020/21

pdf icon ZBORNIK MSPORT 2019/20

Znanja in spretnosti, pridobljene s študijem na tem programu

Šport je več kot le igra – lahko je tudi način življenja, velikokrat pa tudi velik posel. V športnih organizacijah se zato pojavlja potreba po usklajevanju nalog in ravnanju z ljudmi ter ustvarjalnem reševanju problemov s pomočjo procesa odločanja, vse to z namenom učinkovitega doseganja postavljenih ciljev organizacije. Povedano drugače, pojavlja se potreba po managementu, ki vključuje planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje.

V okviru magistrskega programa Management v športu boste dobili odgovore na vprašanja, kot so: v katero smer gre razvoj slovenskega športa, kako so organizirani slovenski šport in športne organizacije, kateri so največji problemi managementa v športnih organizacijah in kako se z njimi spopasti, kako tržiti športne proizvode in storitve, katere so posebnosti prostovoljnega dela v športu, kako zagotoviti vire financiranja športnih organizacij itd. Pridobili boste temeljna znanja in spretnosti, s katerimi boste uspešno usklajevali delo sodelavcev pri doseganju ciljev športne organizacije in se razvili v uspešnega in družbeno odgovornega vodjo. Pridobili boste zmožnosti za diagnosticiranje problemov in sprejemanje odločitev z uporabo naprednih managerskih pristopov ter kompetence za učinkovito delovanje v vodstvenih vlogah in procesih v organizacijah, s poudarkom na obvladovanju sodobnih ekonomskih, družbenih, okoljskih in etičnih izzivov. Z inovativnimi oblikami dela boste razvili bazo znanj za celostno razumevanje zahtevnih managerskih problemov v praksi. Pri razvoju vaših znanj in spretnosti bo poudarek na osebnem razvoju in razvoju analitičnih kompetenc. Sposobni boste za razvojno razmišljanje ter za reševanje kompleksnih vprašanj tako znotraj športne organizacije kot tudi v njenem okolju.

Organizacije/ustanove/podjetja, kjer je možna zaposlitev

Z znanji in spretnostmi, pridobljenimi na magistrskem programu Management v športu, boste opremljeni za prevzemanje odgovornih delovnih nalog na vseh ravneh managementa v dobičkovnih in nedobičkovnih športnih in tudi drugih organizacijah v Sloveniji in tujini.

Primeri organizacij v Sloveniji, kjer so potrebna znanja in spretnosti s področja managementa v športu, so Olimpijski komite Slovenije, vse nacionalne panožne športne zveze, športni klubi oziroma društva, razne vladne in nevladne organizacije na področju športa, številna podjetja, katerih proizvodi oziroma storitve so povezani s športom, pa tudi podjetja in druge organizacije, ki se ukvarjajo s povezovanjem športa z zabavo, turizmom, zdravstvom itd. Podobno širok ali še širši je tudi nabor zaposlitvenih možnosti v dobičkovnih in nedobičkovnih športnih in drugih organizacijah v tujini.

 

Poklici

Glede na raven:
vrhnji manager/glavni direktor, manager/direktor sektorja, oddelka ali službe

Glede na področja:
športni direktor, manager športne prireditve, manager športnega objekta, manager/zastopnik športnika, strateški analitik, strateški planer, manager področja (npr. produktni manager, kadrovski manager itd.), poslovni svetovalec/konzultant

Glede na procese:
krizni manager, manager sprememb, manager znanja, skrbnik procesov, skrbnik kakovosti

Predmetnik

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. Management v športu 9 10
1. Humanistični in družboslovni vidiki športa 9 10
1. Organizacijski in pravni vidiki športa 9 10
2. Management človeških virov v športu 10 8
2. Trženje v športu 10 8
2. Finance in računovodstvo v športu 10 8
2. *Metode raziskovalnega dela 11 6
2. *Metodologija v športu 11 6

2. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. Strateški management v športu 10 8
3. Management športne infrastrukture 10 6
3. Management športnih prireditev 10 6
3. Raziskovalno-svetovalni projekt v športni organizaciji 9 10
4. **IZBIRNI PREDMET 13 6
4. MAGISTRSKO DELO / 24
* Študent izbere en predmet tipa 11
** Študent lahko izbere katerikoli predmet na kateremkoli visokošolskem zavodu, ki je ustrezno akreditiran in ima vsaj 6 ECTS
** Seznam možnih izbirnih predmetov, med katerimi študent izbere en predmet, bo objavljen ob začetku študijskega leta. Študent lahko izbere tudi katerikoli predmet na kateremkoli drugem visokošolskem zavodu, ki je ustrezno akreditiran in je ovrednoten z vsaj 6 ECTS točkami.

V sodelovanju s

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

  • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
  • Torek: od 15. do 17. ure
  • Še vedno pa komunikacija s študenti lahko poteka preko elektronske pošte s sodelavkami in sodelavci Službe za študijske zadeve.

Informacije po telefonu

  • od ponedeljka do petka:
    od 9.00 do 10.00
    in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije za izredni študij

Vodja programa

Na vrh strani