EF SEB LU logo

PODJETNIŠTVO

Zakaj bi izbrali program Podjetništvo?

Program podjetništvo izberejo študenti, ki v življenje pristopajo na proaktiven način in se vseh življenjskih izzivov lotevajo podjetno, kreativno in z empatijo do izzivov, ki jih zaznajo v družbi, na trgu in v okolju. Podjetništvo je več kot razvoj poslovnih priložnosti v praksi, je način življenja. Pomeni znanje, s katerim lažje identificiramo in razvijamo poslovne modele ter nudi odgovore na izzive pri vodenju lastnega ali družinskega podjetja. Poleg tega v progam vključujemo razvoj spretnosti in znanj za reševanje specifičnih izzivov zagonskega, visokotehnološkega in socialnega podjetništva ter pristopov za razvoj podjetniške kulture v večjih podjetjih. Če vas zanima, kako podjetništvo deluje v praksi, je vpis na drugostopenjski program Podjetništvo prava izbira za vas – posameznike, ki želite svoje inovativne podjetniške ideje tudi uresničiti.

Izrazita prednost programa Podjetništvo izhaja iz interdisciplinarne sestave vpisanih študentov, saj program izbirajo diplomanti različnih predhodnih dodiplomskih usmeritev. Poleg diplomantov Ekonomske fakultete se na program vpisujejo tudi diplomanti naravoslovno-tehničnih fakultet, družboslovja in humanistike.

Trajanje študija 2 leti (4 semestri)
Obseg ECTS 120 ECTS kreditnih točk
Načini študija redno
Naziv magister poslovnih ved (mag. posl. ved)

Katera znanja boste osvojili?

S programom Podjetništvo lahko razvijete temeljna znanja in spretnosti s področja podjetništva, tako da boste ob zaključku programa usposobljeni za samostojno delo na tem področju. S praktičnimi spretnostmi, pridobljenimi na programu, boste znali identificirati in ocenjevati nove poslovne priložnosti ter pridobivati sredstva za ustanavljanje novih podjetij ali za prestrukturiranje obstoječih glede na zaznane tržne priložnosti. Poleg tega boste razvili podjetniški način razmišljanja in sposobnosti za ustvarjalno reševanje sodobnih poslovnih izzivov.

S pomočjo temeljnih spretnosti, ki jih boste pridobili, boste lahko razvijali podjetniške strategije za novoustanovljena in obstoječa podjetja s potencialom dinamične rasti. Razvili boste specifične kompetence za delovanje v podjetništvu: prepoznavanje in vrednotenje poslovnih priložnosti, podjetniško svetovanje, podjetniško prestrukturiranje obstoječih podjetij, vodenje družinskih podjetij, razvijanje infrastrukture za podporo podjetništvu in inovativnosti idr.

Kakšen je način študija?

Na programu spodbujamo razvoj spretnosti s področja dizajnerskega mišljenja, ki izhaja iz preverjanja zaželenosti pri kupcu (raziskava trga in empatija), tehnične izvedljivosti (izdelava prototipa) in ekonomske upravičenosti za konkreten izdelek/storitev (poslovni model). Zaradi naraščajočih globalnih podnebnih in družbenih izzivov v program vključujemo specifične vsebine, povezane s trajnostno naravnanim podjetniškim delovanjem ter prepoznavanjem in razvijanjem socialnih in okoljskih poslovnih priložnosti.

Nekaj posebnosti programa

Smerni predmeti izhajajo iz izkustvenega pristopa k učenju, pri čemer je poudarek na skupinskem delu in reševanju praktičnih podjetniških izzivov. V izvajanju predmetov se povezujemo s podjetji – zagonskimi podjetji in že uveljavljenimi, ki prispevajo poslovne izzive. V izvajanje predmetov so vključene tudi ekskurzije v podjetja in podporne institucije na področju podjetništva.

Kakšna je vaša prihodnost na tem področju?

Kot diplomanti magistrskega programa Podjetništvo boste usvojili ključne kompetence na področju poslovnih ved in si izboljšali možnosti za zaposlitev. Še več, zaposlitev si boste lahko ustvarili sami in delovali v lastnem podjetju ali družinsko vodenem podjetju. Postali boste lahko razvijalci podjetniškega načina razmišljanja in vodenja v javnem sektorju ali gospodarstvu na domačih in globalnih trgih. Vsaj tretjina študentov na programu že v času študija razvije lastno poslovno idejo.

Poklici

  • Podjetnik ustanovitelj,
  • razvijalec priložnosti v javnem in neprofitnem sektorju,
  • podjetniški manager,
  • razvijalec podjetniške strategije, poslovnih modelov in inovativnih rešitev,
  • podjetniški svetovalec/trener,
  • socialni podjetnik – nosilec pozitivnih sprememb v družbi.

Predmetnik

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) Upravljalna ekonomika 9 7
1. (zimski) Metode in tehnike raziskovalnega dela 9 7
1. (zimski) Ustanavljanje podjetja 10 7
1. (zimski) Računovodske informacije za odločanje 10 7
2. (letni) Strateški management 2 9 7
2. (letni) Podjetniški pristopi in sposobnosti 10 7
2. (letni) Financiranje rastočih poslov 10 7
2. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
2. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 1 4

2. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Sodobno podjetništvo 10 7
3. (zimski) * Podjetnik in zaposleni 11 7
* Socialno podjetništvo 11 7
3. (zimski) ** Podjetniško voditeljstvo 11 7
** Podjetniške mreže in dinamika grozdov 11 7
3. (zimski) DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA / 7
4. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
4. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 2 / 4
4. (letni) MAGISTRSKO DELO / 21
* Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.
** Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.

Zbornik študijskega programa POD

pdf icon ZBORNIK POD 2023/24

pdf icon ZBORNIK POD 2022/23

pdf icon ZBORNIK POD 2021/22

Oglejte si video predstavitev programa Podjetništvo.[+introtext+]

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

  • V času od 1.7.2023 do 31.8.2023 v Službi za študijske zadeve ne bo popoldanskih uradnih ur.

Informacije po telefonu

  • V času od 1.7.2023 do 31.8.2023 v Službi za študijske zadeve ne bo popoldanskih uradnih ur.

Dodatne informacije


Koordinator programa

Na vrh strani