Podiplomsko izobraževanje: Poslovna informatika - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Danes nastaja veliko novih podjetij, ki na globalnem trgu uspejo z inovativno uporabo sodobne informacijske tehnologije. Digitalna preobrazba je postala nujna tudi za starejša, že uveljavljena podjetja. Za uspešno digitalizacijo je potrebno poznavanje informacijske tehnologije, vendar to ne zadostuje, saj je digitalna preobrazba predvsem poslovni izziv, ki zahteva znanja s področja poslovne informatike. Poslovna informatika je eno ključnih področij, ki organizacijam omogoča dvig učinkovitosti in uspešnosti poslovanja ter ustvarjanje konkurenčne prednosti. Ne gre je enačiti zgolj z računalništvom, informatiko ali informacijsko tehnologijo, saj je več od tega. Podjetjem in drugim organizacijam omogoča uspešno spremembo poslovanja z novimi pristopi pri izrabi digitalne tehnologije za spreminjanje poslovnih procesov in poslovnih modelov.

Če ste pripravljeni na širši pogled na informatiko, ki zahteva interdisciplinarno naravnan študij in če želite v svoji karieri igrati pomembno vlogo tako v podjetju ali organizaciji kot pri oblikovanju prihodnosti, potem je vpis na drugostopenjski program Poslovna informatika prava izbira za vas.

Trajanje študija 2 leti (4 semestri)
Obseg ECTS 120 ECTS kreditnih točk
Načini študija redno in izredno
Naziv magister poslovnih ved (mag. posl. ved)

Zbornik študijskega programa PINFO

pdf icon ZBORNIK PINFO 2021/22

pdf icon ZBORNIK PINFO 2020/21

pdf icon ZBORNIK PINFO 2019/20

Znanja in spretnosti, pridobljene s študijem na tem programu

Poslovna informatika združuje področja poslovnih znanj, znanj s področja managementa in ravnanja z ljudmi ter poslovne uporabe informacijske tehnologije. Spodnja slika podrobneje prikazuje nekatera ključna znanja s teh področij, glede na potrebna znanja in spretnosti pa tudi značilne poklice poslovnih informatikov.

Kot diplomanti boste pridobili najvišjo raven strokovnih kompetenc na področju informacijskih in poslovnih ved. Pridobili boste uporabna znanja s področja prenove in digitalizacije poslovanja, razvijanja novih poslovnih modelov in napredne uporabe informacijske tehnologije v poslovanju. Med študijem lahko pridobite vsa znanja in veščine poslovne informatike, pri čemer lahko z izbiro vsebin (predmetov) oblikujete usmeritev, ki je najbližje vašim osebnim strokovnim in zaposlitvenim ambicijam.

Diplomant, ki je usmerjen bolj v digitalizacijo poslovanja, bo pridobil uporabna znanja s področja razvijanja in uvajanja informacijskih sistemov. Znal bo strateško načrtovati digitalno poslovanje in informatiko organizacije, načrtovati informacijsko infrastrukturo in arhitekturo, načrtovati integracijo sistemov, modelirati in izboljševati poslovne procese, zasnovati razvoj rešitev, uvajati programske rešitve, zagotavljati njihovo kakovost in jih revidirati ter uporabljati informacijska orodja pri razvoju programskih rešitev ali zagotavljanju informacijskih storitev.

Diplomant, ki se bo usmeril v iskanje poslovnih priložnosti, ki jih ponuja informacijska tehnologija, bo znal razumeti strateški pomen in vlogo informacijske tehnologije za podjetniške ideje. Sposoben bo voditi digitalno preobrazbo poslovanja, načrtovati poslovne modele, temelječe na novostih, ki jih prinašajo hitre tehnološke spremembe, strateško načrtovati in prenavljati poslovanje, ter oblikovati poslovne procese in usmerjati njihovo digitalizacijo tako v velikih kot malih podjetjih.

Tretja usmeritev v pridobljenih kompetencah diplomantov v veliki meri združuje prvi dve usmeritvi, vendar z večjim poudarkom na managerskih znanjih. Diplomant bo znal opravljati naloge vodenja projektov prenove in informatizacije poslovanja ter vodenja projektov razvoja informacijskih rešitev. S pridobljenimi praktičnimi izkušnjami bo lahko vodil službo za informatiko, poslovne procese ali digitalno poslovanje organizacije.

Četrta možnost je usmeritev v poslovno analitiko. Podatkovni poslovni analitik je sposoben obvladovanja in obdelave velikih količin podatkov, zahtevnega analiziranja podatkov, oblikovanja in vsebinske interpretacije informacij. Diplomant pridobi znanja za uporabo informacijske tehnologije in vsebinska znanja, npr. s področij managementa poslovnih procesov, računovodstva in financ, trženja, logistike ter potrebna metodološka znanja.

Organizacije/institucije/podjetja, kjer je možna zaposlitev

Usposobljeni boste za: strokovno vodenje sektorjev ali služb za informatiko, procese ali digitalno poslovanje; vodenje projektov, svetovanje ali trženje na področju prenove in informatizacije poslovanja; analiziranje informacijskih potreb, gradnjo sistemov poslovne inteligence; zagotavljanje varnosti in kakovosti informatike; revidiranje informacijskih sistemov; svetovanje, izobraževanje in trženje na področju programskih orodij, rešitev in storitev v organizacijah javnega ali zasebnega sektorja pri nas in v tujini.

Program

Program Poslovna informatika je lahko tudi del programa dvojne diplome. Študenti, ki želijo preživeti del podiplomskega študija na tuji univerzi, imajo možnost opravljanja dvojne diplome na eni od partnerskih univerz:

Dvojna diploma vključuje eno leto na domači fakulteti in eno leto na partnerki univerzi. Študent po zaključku programa prejme diplomi domače in tuje partnerske univerze.

Več informacij o dvojnih diplomah >>>

Brošura >>>

Poklici

 • direktor digitalnega poslovanja,
 • direktor informatike in poslovnih procesov,
 • podjetnik na področju informatike,
 • poslovni arhitekt,
 • informacijski arhitekt,
 • poslovni analitik,
 • podatkovni analitik (data scientist),
 • skrbnik procesov, skrbnik podatkov,
 • vodja projektov prenove in informatizacije poslovanja,
 • vodja razvoja informacijskih rešitev,
 • razvijalec in uvajalec informacijskih sistemov, rešitev in storitev,
 • strokovnjak s področja revidiranja in kakovosti IS,
 • svetovalec na področju poslovne informatike,
 • skrbnik strank na področju informatizacije poslovanja, informacijskih rešitev in storitev.

Predmetnik

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) Organizacija in management 9 7
1. (zimski) Metode in tehnike raziskovalnega dela 9 7
1. (zimski) Prenova in informatizacija poslovanja 10 7
1. (zimski) Računovodske informacije za odločanje 10 7
2. (letni) Strateški management 2 9 7
2. (letni) Digitalno poslovanje 10 7
2. (letni) Poslovno obveščanje in analitika 10 7
2. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
2. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 1 / 4

2.letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Management informatike 10 7
3. (zimski) * Management in tehnologije masovnih podatkov 11 7
* Analiza in oblikovanje informacijskih sistemov 11 7
3. (zimski) ** Razvijanje informacijskih rešitev 11 7
** Management informacijskih projektov 11 7
3. (zimski) DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA / 7
4. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
4. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 2 / 4
4. (letni) MAGISTRSKO DELO / 21
* Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.
** Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.

Zaradi večjega števila tujih študentov vpisanih na program in sodelovanja gostujočih visokošolskih učiteljev iz tujine se lahko del študijskega programa izvaja v angleškem jeziku.

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

 • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
 • Torek: od 15. do 17. ure
 • Še vedno pa komunikacija s študenti lahko poteka preko elektronske pošte s sodelavkami in sodelavci Službe za študijske zadeve.

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije

Koordinator programa

Poslovna informatika na facebooku

Na vrh strani