EF SEB LU logo

International Marketing

course

Aims of the course

1. razumevanje kompleksnosti mednarodnega trženjskega okolja 2. sposobnosti analiz in ustreznih pristopov za razumevanje dogajanj na mednarodnih trgih in industrijah 3. razumevanja posebnosti domačega vs. mednarodnega trženja, standardizacije in adaptacije 4. usposobiti študente za razvoj, razumevanje in implementiranje trženjskih strategij in politik 5. usposobiti študente za razumevanje in sprejemanje kulturoloških različnosti mednarodnih trgov Temeljni namen predmeta je izobraziti strokovnjake tržnike, ki bodo imeli zaokroženo znanje ne le s področja izvoznega trženja, marveč tudi poglobljena znanja o razvitih načinih in oblikah mednarodnega poslovanja v okoliščinah globalnega ali večnacionalnega trženja. Posredovana znanja so po vsebini in po načinu na ravni, ki omogoča bodočim strokovnjakom dinamično oblikovanje strategij, politik in programov trženja, ob upoštevanju pogostih in naglih sprememb, kakor tudi posebnosti mednarodnih trgov, blaga itd.

Course syllabus

1.Sodobni pomen in razsežnosti mednarodnega trženja.
Opredelitev temeljnih pojmov. Razvoj in pomen mednarodnega trženja. Silnice rasti. Dejavniki sprememb na mednarodnih trgih in pospešena internacionalizacija izdelave.
2. Analiza okolij mednarodnega trženja, v katerih delujejo mednarodno rastoča podjetja.
Ekonomsko, politično, pravno-zakonodajno, sociokulturno okolje, informacijsko-tehnološko okolje, ekološko okolje. Pomen analize okolij kot podlaga za odločanje o vstopu na trge (PEST/SLEPT/C analiza).
3.Trženjske raziskave, sodobne metode in informacijska orodja v mednarodnem trženju.
Opredelitev mednarodnih trženjskih raziskav.
Proces mednarodnih trženjskih raziskav.
4.Izbor trgov in strateške odločitve o vstopu na trge.
Značilnosti in proces izbora trgov v mednarodno delujočem podjetju. Segmentiranje. Diferenciacija/standardizacija v mednarodnem trženju. Globalna konkurenca in oblikovanje trženjske strategije konkurenčno prepoznavnega podjetja.
5.Vstopne strategije - oblike in načini vstopa podjetij na mednarodne trge.
Izvozne, pogodbene, hierarhične oblike vstopa.
6. Strategije razvoja sestavin trženjskega spleta v mednarodnem trženju.
Zamisel trženjskega spleta ter interakcija njegovih sestavin. Mednarodne strategije izdelkov. Mednarodne strategije prodajnih poti.
Mednarodne strategije prodajnih pogojev (cen).Mednarodne strategije komunikacij. E-oblike mednarodnega trženja.
Vidiki ofenzivnosti sestavin trženjskega spleta v mednarodnem trženju.
7. Kulturološka in etična razsežnost mednarodnega trženja. Pogajanja in tehnike pogajanj.
8. Posebnosti medorganizacijskega in nakupnega vedenja podjetjij v mednarodnem trženju.
9. Posebnosti mednarodnega trženja storitev.
10.Regionalne posebnosti trženja.Posebnosti trženja na izbranih trgih (JV Evropa, EU...).

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 9:00 in P-214/2
  •  
  •  
  •  
  •  
 
To top of page