EF SEB LU logo

Vpis

Prijava in vpis na oba dodiplomska programa za posamezno študijsko leto potekata v rokih, ki so določeni z vsakoletnim Razpisom za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe.

Podrobnejše informacije o prijavno – sprejemnem postopku najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani: http://www.uni-lj.si/studij/prijavno_sprejemni_postopki.

Prijavo v vseh prijavnih rokih kandidati oddajo v elektronski obliki na spletnem portalu eVŠ: PRIJAVA SLO ali PRIJAVA ANG. Prav tako se elektronsko preko portala eVŠ vlagajo tudi vsa k prijavi zahtevana dokazila.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom oz. brez varnega elektronskega podpisa v eVŠ do roka, objavljenega v razpisu.

Prijavni roki za slovenske državljane, Slovence brez slovenskega državljanstva ter tuje državljane iz držav članic Evropske Unije

Prijavni rok Rok za oddajo prijave v eVŠ
1. prijavni rok od 17. februarja do 20. marca 2023
2. prijavni rok
(v primeru prostih mest)
od 21. do 25. avgusta 2023
Rok za zapolnitev prostih mest
(v primeru prostih mest - samo za IZREDNI ŠTUDIJ)
od 22. do 25. septembra 2023 do 12. ure

Prijavni roki za tuje državljane iz držav nečlanic Evropske Unije *

Prijavni rok Rok za oddajo prijave v eVŠ Rok za oddajo prilog k prijavi
1. prijavni rok od 17. februarja do 20. aprila 2023 do 20. aprila 2023 oz. do 1. avgusta 2023**
2. prijavni rok
(v primeru prostih mest)
4. in 5. september 2023
Vsi kandidati s tujimi srednješolskimi listinami morajo že
imeti sklep o priznavanju te listine
do 5. septembra 2023

*Državljani držav članic EU in drugi tuji državljani, ki imajo stalno bivališče v R Sloveniji in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti R Slovenije za davčne namene ter osebe s priznano mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti, se prijavijo na vpisna mesta, razpisana za državljane R Slovenije in državljane držav članic EU.

**Kandidati, ki so že končali srednješolsko izobraževanje in dokazila o končanem srednješolskem izobraževanju že imajo, le ta priložijo do konca prijavnega roka, tj. 20. aprila 2023. Kandidati, ki bodo letos zaključili srednješolsko izobraževanje, priložijo vsa dokazila do 1. avgusta 2023.

Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju

Postopek priznavanja tujega izobraževanja se začne na podlagi prijave na študij na Univerzi v Ljubljani. Prijavni obrazec se za vse kandidate s tujo izobrazbo šteje tudi kot Vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Informacije najdete na spletni strani UL.

Vpisna mesta v študijskem letu 2023/2024

Za državljane Republike Slovenije in državljane iz držav članic Evropske unije:

Način študija Univerzitetna poslovna in ekonomska šola (UPEŠ) Visoka poslovna šola (VPŠ)
Redni študij 480 300
Izredni študij 80 80

Za Slovence brez slovenskega državljanstva:

Način študija Univerzitetna poslovna in ekonomska šola (UPEŠ) Visoka poslovna šola (VPŠ)
Redni študij 2 1
Izredni študij 1 1

Za tuje državljane iz držav nečlanic Evropske unije:

Način študija Univerzitetna poslovna in ekonomska šola (UPEŠ) Visoka poslovna šola (VPŠ)
Redni študij 80 30
Izredni študij 20 10

Od kandidatov se pričakuje znanje jezika, v katerem se izvaja študijski program, vsaj na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR).Vpis v prvi letnik angleške izvedbe univerzitetnega študijskega programa Univerzitetna poslovna in ekonomska šola v š. l. 2023/2024

Senat Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je na 6. redni seji, 24. 2. 2020, potrdil spremembe vpisa na angleško izvedbo univerzitetnega študijskega programa Univerzitetna poslovna in ekonomska šola v študijskem letu 2020/2021, ki veljajo tudi za študijsko leto 2023/2024 kot sledi v nadaljevanju:

Za angleško izvedbo se ob vpisu brez omejitve lahko odločijo študenti, ki so srednješolsko izobraževanje zaključili v tujini ali v srednji šoli z mednarodnim programom v Sloveniji. Študenti, ki so srednjo šolo zaključili v Sloveniji, se v prvi letnik vpišejo na slovensko izvedbo programa. Ob vpisu Službi za študijske zadeve priložijo dokumentacijo, ki jo prejmejo z Vpisne službe UL, iz katere je razvidno doseženo število točk pri uspehu 3. in 4. letnika ter splošne mature. Služba za študijske zadeve na podlagi prijav in števila doseženih točk, izbere 40 najvišje uvrščenih študentov, ki se vpišejo na angleško izvedbo programa. Število vpisanih študentov (tujih in slovenskih državljanov) na angleško izvedbo programa je omejeno na 120 mest. Ob vpisu v 2. letnik se študenti odločajo za izbiro usmeritve. Število mest na usmeritvah, ki se izvajajo v angleškem jeziku, je omejeno skupaj na 120, od tega na posamezni usmeritvi ne več kot 75. Pri izbiri teh usmeritev imajo prednost študenti, ki so bili v prvem letniku vpisani na angleško izvedbo. Določeno število mest se vsako leto razpiše tudi za ostale študente, med temi imajo prednost tisti, ki se prej vpišejo.

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

  • V času od 1.7.2023 do 31.8.2023 v Službi za študijske zadeve ne bo popoldanskih uradnih ur.

Informacije po telefonu

  • V času od 1.7.2023 do 31.8.2023 v Službi za študijske zadeve ne bo popoldanskih uradnih ur.

Dodatne informacije za redni študij

Dodatne informacije za izredni študij

Za tujce

Dodatne povezave

Na vrh strani